660 millioner i tilskudd

Helseavdelingen har i år gitt ca 560 millioner i tilskudd til kommuner og virksomheter i Oslo og Viken i årets vanlige tildelinger. I tillegg har vi gitt ca 80 millioner til tiltak for eldre og sårbare, og 20 millioner til smittevern og oppfølging innen rus og psykisk helse 

Publisert 17.11.2020

Du finner en oversikt (oppdatert per mai 2020) som viser type tilskudd og hvilke kommuner/ bydeler og virksomheter som er tildelt tilskudd. Tilskuddene gis gjennom ulike ordninger - til ulike tiltak og målgrupper, blant annet kompetanse og innovasjon (KPI) og tilskudd til kommunalt rusarbeid. 

I tillegg til det som står i oversikten ble det i år tildelt ekstra midler til tiltak knyttet for å kompensere utfordringene korona har gitt. 20 millioner til smittevern og reåpning av tjenester til mennesker med rus – og psykiske lidelser ble tildelt i sommer og 80 millioner til tiltak for sårbare eldre tildelt i høst.