Veiledningsskriv - utbetaling av stønad

Sosialtjenesteloven - stønadsformer og utbetaling av stønad

Publisert 29.06.2021

Hovedregelen er at den som har søkt om økonomisk stønad, og fått dette innvilget, skal få stønaden utbetalt til seg

Dette følger av sosialtjenesteloven § 22 første ledd: «Når det ikke er truffet vedtak som nevnt i § 21 fjerde ledd, skal stønaden utbetales til den som har søkt om stønad».

Når kan økonomisk stønad utbetales til andre enn tjenestemottaker?

Nav-kontoret må være bevisst på at utbetaling av økonomisk stønad til andre vil røpe et klientforhold. Det bør derfor utformes ordninger som gjør det minst mulig byrdefullt og stigmatiserende for tjenestemottaker å motta stønaden på den måten.

Det er to unntak til hovedregelen:

  1. Samtykke: Tjenestemottaker samtykker til at økonomisk stønad kan bli utbetalt til andre, f.eks. til utleier eller strømleverandør.

Dette fremgår ikke direkte av lovteksten i sosialtjenesteloven § 22, men av Rundskriv til sosialtjenesteloven R35-00 pkt. 4.22.1 tredje avsnitt. 

En avgjørelse om utbetalingsmåte og om stønaden skal utbetales til andre etter et slikt samtykke, kan ikke påklages(ikke et enkeltvedtak). 

  1. Fattes vedtak om utbetaling til andre: Nav-kontoret fatter vedtak etter lovens § 21 fjerde ledd, det vil si at stønaden gis helt eller delvis i form av varer og tjenester. 

En slik avgjørelse fattes og begrunnes i et enkeltvedtak, og kan påklages. 

Sosialtjenesteloven § 21 fjerde ledd er formulert slik at for å kunne fatte vedtak om å utbetale stønaden i form av varer og tjenester, er det en forutsetning at stønadsmottakeren ikke vil bruke stønaden i samsvar med vilkår som fastsatt etter § 20.

En nærmere tolkning av dette fremgår av Rundskriv R35-00 pkt. 4.21.2.5.

Hva betyr dette?

Dersom Nav-kontoret vurderer at innvilget økonomisk stønad skal utbetales til andre enn tjenestemottaker, og tjenestemottaker ikke har samtykket til dette, må Nav-kontoret fatte et vedtak i medhold av sosialtjenesteloven § 21 fjerde ledd. Det er ikke tilstrekkelig å kun vise til bestemmelsen i vedtak hvor stønad innvilges etter §§ 18 og/ eller 19. Nav-kontoret må gjøre en særskilt vurdering av § 21 fjerde ledd, og samtidig opplyse om muligheten til å klage.

Dersom utbetaling av stønad til andre skjer på bakgrunn av samtykke, må dette fremgå av saken.

Her finner du rundskrivet til sosialtjenesteloven:

https://lovdata.no/nav/rundskriv/r35-00

Har du spørsmål? Du kan kontakte oss på vår vakttelefon alle hverdager mellom kl. 11.30 og 14.30. Tlf: 22 00 36 36.

Vis mer

Kontaktpersoner