Infoskriv nr. 1/2021 - statistikk 2020

Klagesaker/enkeltvedtak etter lov om sosiale tjenester i NAV og vedtak etter forvaltningslovens § 36

Publisert 18.02.2021

Statistikken viser utfall, saksbehandlingstid og fordelingen av saker på det enkelte NAV-kontoret

  • Totalt behandlet etter lov om sosiale tjenester i NAV = 1318 pluss 33 saker som er bortfalt/avvist/trukket (2019=1296)
  • Totalt behandlet etter forvaltningsloven = 16 (2019=13)
  • Antall innkommet saker i 2020 = 1284 (2019=1410)
  • Restanser pr. 01.01.21 = 268 (pr 01.01.20 = 339)
  • Vår gjennomsnittlige saksbehandlingstid i 2020 = 1,7 (2019= 1,8 md)
  • Bydelenes gjennomsnittlige saksbehandlingstid i 2020 = 3,4 (2019=3,8 md)
  • Kommunenes gjennomsnittlige saksbehandlingstid i 2020 = 3,1 (2019= 3 md)

Hele statistikken ligger som vedlegg i høyremenyen