Økonomisk sosialhjelp

Den som ikke greier å forsørge seg selv, kan søke om sosialhjelp. Hjelpen kan ytes som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst være en midlertidig ytelse, og meningen er at den som søker hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg selv etter hvert. Søknader om sosialhjelp skal sendes til Nav-kontoret i kommunen.

Dersom du søker om sosialhjelp, må du først ha utnyttet dine muligheter til å sørge for deg selv, eller du må ha utnyttet dine økonomiske rettigheter, for eksempel trygderettigheter. Hovedansvaret for sosialtjenesten ligger i kommunene, og det er Nav-kontorene som ivaretar kommunens oppgaver på dette området. Det finnes veiledende retningslinjer for hvor mye stønad hver enkelt kan få tildelt, men kommunene har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere hver sak for seg.

Statsforvalterens oppgaver

Hvis du søker om sosialhjelp og får avslag fra Nav, kan du klage på vedtaket. Du sender da klagen til Nav, som videresender den til Statsforvalteren.

Statsforvalteren har et tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller sine plikter i sosialtjenesteloven. Kapittel 4 regulerer de individuelle tjenestene i loven, blant annet økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving 

Kommunen skal tilby innbyggerne økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving. Denne rådgivingstjenesten er ofte lagt til det lokale Nav-kontoret, og tjenesten blir gitt i tråd med lov om sosiale tjenester. Statsforvalterens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.

Vis mer


04.06.2021

Informasjonsskriv

Under er en oversikt over våre aktive informasjonsskriv


25.05.2021

Webinarer - sosialtjenesteloven

Lyst til å se opptak av våre webinar?


18.02.2021

Infoskriv nr. 1/2021 - statistikk 2020

Klagesaker/enkeltvedtak etter lov om sosiale tjenester i NAV og vedtak etter forvaltningslovens § 36


09.02.2021

Veiledningsskriv til forvaltningsloven § 36

Statsforvalteren ser i forbindelse med klagesaker at det i Nav-kontorenes vedtak etter sosialtjenesteloven ikke alltid er opplyst om retten til å kreve saksomkostninger etter forvaltningsloven (fvl.) § 36


09.02.2021

Informasjonsskriv nr. 2 - 2021

Behandling av klagesaker etter sosialtjenesteloven. Statsforvalteren i Oslo og Viken behandler mange klagesaker hvert år. For at vi skal få behandlet sakene så raskt og grundig som mulig, er det viktig at de er gode og oversiktlige.  Informasjonsskriv nr 2/2021 omhandler fremgangsmåten i klagesaker som sendes til Statsforvalteren fra Nav-kontorene.


22.01.2021

Informasjonsskriv nr 2/2020 - ny publisering

Flyktninger og personer som har fått opphold på humanitært grunnlag som flytter i integreringstilskuddsperioden, og søker økonomisk stønad i ny kommune.


18.01.2021

Informasjonsskriv nr 3/2021 - refusjon

Informasjonsskrivet gir informasjon om hvordan vedtak om refusjon skal fattes, og hva Nav-kontoret skal gjøre når brukere klager på vedtak om refusjon i ytelser fra folketrygden m.m. jf. § 26.  


22.12.2020

Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV - 2021


09.11.2020

Hva skal Nav-kontoret gjøre hvis de delvis endrer eget vedtak etter en klage?

Når Nav-kontoret får en klage på et vedtak om sosiale tjenester, for eksempel økonomisk stønad, kan de opprettholde, oppheve eller endre avgjørelsen sin. Hvis de opprettholder avgjørelsen sin, skal de sende saken til Fylkesmannen for klagebehandling. Hva skal de gjøre hvis de bare endrer deler av avgjørelsen sin?


15.10.2020

Presisering om reglene for refusjon i etterbetalte trygdeytelser

Avklaring om periodisering av utbetalt stønad og hjelp i en nødsituasjon i forbindelse med refusjon, jf. Sosialtjenesteloven § 26