Tilskudd til hospitering

Det er nå mulig å søke Helsedirektoratet om tilskudd for å utvikle og spre gode modeller for hospitering av ansatte mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester

Publisert 20.10.2020

Målet for brukere og pasienter er god og sammenhengende behandling og oppfølging, og å hindre uønskede reinnleggelser.

Målet for tjenestene og helsepersonell er å sikre helhetlige og gode forløp for pasienter/brukere. For å oppnå dette er det viktig med gjensidig kompetanseoverføring. Dette bidrar til kunnskap om felles pasienter/brukere og  hverandres hverdag i kommunens og helseforetakets tjenester.

Tilskuddsordningen er knyttet opp mot eldrereformen Leve hele livet og derfor skal arbeidet primært rettes mot samarbeid om pasienter over 65 år, med hovedfokus på to av de prioriterte gruppene i forbindelse med etablering av helsefellesskap:

  • Skrøpelige eldre
  • Eldre med flere kroniske lidelser

Merk at søknadsfristen er 15. november.

Prosjektperioden er satt fram til sommeren 2021 og tildelte midler kan overføres til neste år (etter søknad).