Helsetjenester

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Statsforvalteren fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får tjenestene som du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Statsforvalterens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten vil måtte rette seg etter dette.

Du kan be Statsforvalteren vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Statsforvalteren vil også kunne ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Dette kan dreie seg om de fleste plikter, blant annet manglende faglig forsvarlighet og brudd på taushetsplikten. Du ber om dette ved å sende et brev til Statsforvalteren. Ved særlig grove overtredelser vil Statsforvalteren sende saken videre til Statens helsetilsyn, som blant annet kan gi advarsel til helsepersonell eller fatte vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Statsforvalterens vurdering i disse sakene ikke får direkte betydning for klagerens rettigheter. Selv om du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I en av lenkene til høyre eller nedenfor finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.  

Vis mer


Publisert 21.10.2019

Influensavaksine til helsepersonell

Helsepersonell har klart høyere sannsynlighet for å få influensa enn voksne som ikke arbeider i helsetjenesten. Vaksinering av helsepersonell forebygger sykdom, redder liv, gir bedre beredskap i helsetjenesten, reduserer bruk av antibiotika og kan spare samfunnet for store utgifter.


Publisert 10.10.2019

Fag- og tjenesteutviklingskonferansen

Konferansen er et samarbeid med FMOV, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold, Høgskolen i Østfold og Sykehuset Østfold. Målgruppen er studenter, ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenestene (kommune og spesialisthelsetjeneste)


Publisert 19.09.2019

Føre-var prinsippet viktig i behandlingen av gravide i LAR

I ny retningslinje for LAR og gravide anbefaler Helsedirektoratet bruk av langtidsvirkende reversibel prevensjon for kvinner ved oppstart i LAR. – Målet med den sterke anbefalingen er å redusere antallet svangerskap før rusfrihet og stabil livssituasjon er oppnådd sier helsedirektør Bjørn Guldvog.


Publisert 12.09.2019

Konferanse om vold og overgrep i nære relasjoner

Konferanse om vold og overgrep i nære relasjoner 22. - 23. oktober 2019


Publisert 01.08.2019

Nytt fra Husbanken om investeringstilskuddet gjeldende fra 21. juni 2019

Fylkesmannen i Oslo og Viken gjør oppmerksom på at økninger i rammen til investeringstilskuddet og nytt tilskudd til lokalkjøkken ble vedtatt i revidert nasjonalbudsjett i Stortinget fredag 21. juni 2019.


Publisert 27.05.2019

Informasjon om bruk av jodtabletter ved atomulykker

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk informerer om bruk av jodtabletter ved atomulykker. Til høyre finnes lenker til oppdatert og anbefalt informasjon. 


Publisert 21.05.2019

Melde for å lære og forbedre - plikten til å varsle om alvorlige hendelser utvides i 2019

Regjeringen har vedtatt å utvide den eksisterende varselordningen ved alvorlige hendelser, slik at også kommuner og private som yter helse- og omsorgstjenester får plikt til å varsle Helsetilsynet.

Ordningen vil etter planen tre i kraft i juli 2019.


Publisert 13.05.2019

Folkehelseinstituttet informerer om rabies

En pasient innlagt på Førde sykehus ble i mai diagnostisert med rabies. Pasienten var bitt av hund i Sørøst-Asia. I denne forbindelse har Folkehelseinstituttet fått flere henvendelser om rådene vedrørende posteksponeringsprofylakse etter mulig eksponering for rabies. I samråd med Helsedirektoratet sender derfor Folkehelseinstituttet ut informasjon for å minne om de gjeldende rådene. Informasjon sendes til alle helseforetak, fylkesmenn og kommunehelsetjenester. Detaljert informasjon er tilgjengelig i Smittevernveilederen for helsepersonell (Smittevernveilederen) og Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (Vaksinasjonsveilederen). Under gis en kort oppsummering. Les brevet i sin helhet til høyre på siden. 


Publisert 09.05.2019

Egenmeldingstilsyn for fastleger

Enkelte legekontor i Østfold er tatt ut til egenmeldingstilsyn med rekvirering av vanedannende legemidler.


Publisert 08.05.2019

Påminnelse om den obligatoriske prevalensundersøkelsen i sykehjem våren 2019

Folkehelseinstituttet minner om at prevalensundersøkelsen i sykehjem våren 2019 skal gjennomføres én dag i uke 21, 20.-24. mai, når sykehjemslegen er til stede. Det er i henhold til NOIS-registerforskriften obligatorisk for sykehjem å delta i undersøkelsen, både i registreringen av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk.