Helsetjenester

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Statsforvalteren fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får tjenestene som du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Statsforvalterens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten vil måtte rette seg etter dette.

Du kan be Statsforvalteren vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Statsforvalteren vil også kunne ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Dette kan dreie seg om de fleste plikter, blant annet manglende faglig forsvarlighet og brudd på taushetsplikten. Du ber om dette ved å sende et brev til Statsforvalteren. Ved særlig grove overtredelser vil Statsforvalteren sende saken videre til Statens helsetilsyn, som blant annet kan gi advarsel til helsepersonell eller fatte vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Statsforvalterens vurdering i disse sakene ikke får direkte betydning for klagerens rettigheter. Selv om du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I en av lenkene til høyre eller nedenfor finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.  

Vis mer


Publisert 27.10.2020

Helsedirektoratet inviterer til webinarrekken "Øve på TISK".

TISK kan erstatte mange av de inngripende tiltakene hvis det gjennomføres kontinuerlig og i et betydelig omfang. For å få god kvalitet på gjennomføring av tiltakene i TISK-strategien, trenger de fleste kommuner å øve.


Gode øvelser er et viktig virkemiddel for å håndtere utfordringer og kriser. Gjennom øvelser kan vi teste og videreutvikle systemer, funksjoner og kompetanse, eller påvise effekt av gjennomførte tiltak og endringer.


Publisert 20.10.2020

Tilskudd til hospitering

Det er nå mulig å søke Helsedirektoratet om tilskudd for å utvikle og spre gode modeller for hospitering av ansatte mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester


Publisert 03.09.2020

Kompensasjon til fastleger pga korona

Helsedirektoratet har etablert et tilskudd for å kompensere inntektstap om en næringsdrivende fastlege på sykefravær knyttet til koronavirus.


Publisert 29.06.2020

Tilskudd til helsefellesskap

Helsedirektoratet har utlyst tilskudd til helsefellesskap, for å etablere en sektretariatsfunksjon.


Publisert 12.05.2020

IPLOS/KPR opplæring

IPLOS og KPR - webinar i oktober/ november er avlyst


Publisert 04.05.2020

Webinar for helsestasjon- og skolehelse

Tema for webinaret er covid-19 pandemien og hvordan den påvirker tilbudet til barn og unge i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.


Publisert 21.04.2020

Viktig at kommunene ivaretar utviklingshemmedes behov

Kommunene har ikke anledning til å innføre generelle besøksforbud og lignende i hjemmene til personer med utviklingshemming.


Publisert 21.04.2020

Legeforeningens prioriteringsråd

Legeforeningens fagmedisinske foreninger har laget prioriteringsråd i forbindelse med koronavirus-epidemien.


Publisert 20.04.2020

Smittevern for helsevirksomheter med én-til-én kontakt

Helsedirektoratet har laget en veileder for fysioterapeuter, kiropraktorer, optikere, psykologer, logopeder, fotterapeuter og andre som gir helsehjelp eller virksomheter som tilbyr alternativ behandling.


Publisert 02.04.2020

Opplæringsressurser covid 19

Det er nå laget en samlet oversikt over opplæringsressurser for helsetjenesten.