Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer

Hvordan klage på helse- og omsorgstjenester

Dersom du som pasient, bruker eller pårørende opplever at det ikke gis helse- og omsorgstjenester, eller at kvaliteten på tjenestene er uforsvarlig, kan du klage.


Koronaviruset – følg Folkehelseinstituttets råd

Råd og informasjon om koronaviruset finner du på: Folkehelseinstituttets nettsider og helsenorge.no. Utdanningsdirektoratets informasjon om korona-viruset i forhold til barnehage og skole. Her finner du generell informasjon om koronavirus på flere språk.

Spørsmål fra kommunene og Statsforvalterens svar. 

16.09.2021

Samling om prosjektledelse - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav

Hvordan samarbeide og implementere?


16.09.2021

Forlenget søknadsfrist for tilskudd til opplæring i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering for legevaktpersonell

Helsedirektoratet viser til forlenget utlysning av tilskuddsmidler til opplæring i akuttmedisin og kurs i volds- og overgrepshåndtering for legevaktpersonell. Direktoratet ser med bekymring at det ikke lenger kommer nye søknader fra kommunene. Det er betydelig med midler igjen fortsatt.


15.09.2021

Nye retningslinjer for overgrepsmottak

Nasjonal retningslinje for kvalitet og kompetanse i overgrepsmottak er oppdatert. 


14.09.2021, Endret 16.09.2021

Antall smittede og kommunenes vurdering av risikonivå

Vi har fremstilt kommunenes vurdering av risikonivå i et kart for å gi en samlet oversikt over smittesituasjonen i Oslo og Viken per 13. september 2021. 


08.09.2021

Pakkeforløp som et koordinert og helhetlig behandlingsforløp

Hybrid-konferanse på Nationaltheatret konferansesenter (fysisk og digitalt). Konferansen arrangeres i samarbeid med NAPHA, Korus Oslo, Velferdsetaten Oslo kommune, Korus Øst og RVTS Øst


03.09.2021

Kommunalt rusarbeid

MERK: 2.gangsutlysning

Tilskuddet Kommunalt rusarbeid skal bidra til varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusproblemer. Videre er det et prioritert mål for regjeringen å styrke bruker- og pårørendeperspektivet i tjenestene. Medarbeidere med brukererfaring eller erfaringskonsulenter kan ansettes gjennom ordningen.


01.09.2021

Bedre helsehjelp etter overdose

Kapittel "Akuttbehandling og oppfølging etter rusmiddeloverdose" i pakkeforløp Rusbehandling (TSB) er publisert. Det nye kapittelet beskriver tiltak som skal bidra til å sikre at alle får behandling og videre oppfølging etter en overdose. Kapittelet introduserer blant annet et "angrekort".


31.08.2021

Kommuner til pilotprosjekt søkes!

Husbanken søker etter kommuner som vil søke om tilskudd til prosjekter hvor de vil bygge studentboliger i tilknytning til sykehjem og/eller omsorgsboliger.

Kunnskapsdepartementet gir inntil 7,45 millioner kroner i tilskuddsmidler til dette forsøket i 2021.


26.08.2021

Er kommunene klar for innsats for sårbare barn?

Alle barn blir sårbare under en pandemi som stenger samfunnet helt eller delvis. Men vi vet at de barna som lever under de vanskeligste forholdene, fikk det enda vanskeligere under pandemien.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel