Leve hele livet

Reformen «Leve hele livet» skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger og ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det. Kvalitetsreformen for de eldre skal handle om fellesskap, aktivitet, mat og helsehjelp.

Målet med reformen skal være flere gode leveår der den aldrende befolkningen beholder god helse lenger og i større grad mestrer eget liv.

Aldersvennlige samfunn

Eldre skal kunne leve gode liv, uavhengig av helseproblemer og helsetilstand. Reformen er særlig rettet mot helse- og omsorgssektoren, men alle sektorer må bidra for å skape aldersvennlige samfunn.

Statsforvalteren har en sentral rolle i å koordinere reformarbeidet. Statsforvalteren skal blant annet gi alle kommuner tilbud om dialogmøter og sørge for at alle kommuner blir invitert til å delta i læringsnettverk. Statsforvalterne er en del av det regionale støtteapparatet, der også KS og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester er med.

Vis mer

Regionalt støtteapparat Oslo og Viken

Det regionale støtteapparatet består av KS regionalt, representant fra byrådsavdeling for eldre, helse- og innbyggertjenester Oslo kommune som ivaretar KS sine oppgaver på vegne av Oslo kommune, ledere av Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i vårt område, representant fra Senter for omsorgsforskning og Statsforvalteren. 

Vi har ansvar for spredning og implementering av Meld. St 15(2017-2018), Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre og skal koordinere det regionale støtteapparatet for reformperioden.

Oppgavene til det regionale støtteapparatet

  • Mobilisere og engasjere alle kommunene i sitt fylke
  • Spre kunnskap om reformen - innhold og virkemidler
  • Gi tilbud om støtte og veiledning til utvikling, iverksetting og evaluering av lokalt planarbeid
  • Invitere til nettverksarbeid og erfaringsdeling mellom kommunene

På grunn av pandemisituasjonen er arbeidet med Leve hele livet forsinket i forhold til opprinnelig plan. I tillegg er det slik at kommunene i ulik grad har hatt/har kapasitet til å jobbe med reformen både i 2020 og 2021, noe som gjør at det er stor variasjon mellom kommuner på hvor langt de har kommet i arbeidet med reformen. Det betyr at det regionale støtteapparatet vil i 2021 legge til rette for støtte til kommuner i sluttføring av Fase 2 (planfasen) i reformen, bistå i overgangen til Fase 3 (gjennomføringsfasen), og støtte kommunene som er i Fase 3. Se hele gjennomføringsplanen i lenken til høyre.

Statsforvalteren skal følge opp kommunene slik at de senest innen utgangen av året har satt reformen på dagsorden og utarbeidet planer for hvordan reformen skal gjennomføres lokalt. Statsforvalteren skal videreføre samarbeidet med KS og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT), samt samarbeide med fylkeskommunene, regionale fagmiljø, fylkeseldreråd og aktuelle organisasjoner om videre gjennomføring i tråd med fasene i reformen.


Publisert 24.09.2021

Oslo og Asker kommuner nominert til pris

Årets leve hele livet-pris vil gå til en kommune som har jobbet spesielt godt med å involvere lokalbefolkningen, frivillige og næringsliv og sammen med dem kommet frem til hvordan de eldres ønsker og behov imøtekommes.


Publisert 26.08.2021

Forebyggende hjemmebesøk for eldre

Mange eldre har mange friske leveår og en lang pensjonisttilværelse foran seg. Regjeringen har et mål om at eldre skal mestre livet i eget hjem, og kunne ha en aktiv og meningsfull hverdag.


Publisert 24.06.2021

Leve hele livet prisen - 2021

Forslag til kandidater må sendes inn innen 15.08.2021. Vi ser frem til å få mange gode forslag!


Publisert 22.06.2021

Nye satsinger 2021

Det er et mål at Leve hele livet ses i sammenheng med de nye satsingene, både nasjonalt, regionalt og lokalt. 


Publisert 22.04.2021

Tilskuddsmidler til "Eldre ut på middag"

Ordningen skal gjøre det mulig for kommuner, som i samarbeid med restauranter og taxinæringen, ønsker å tilby billige middager for hjemmeboende eldre som vil spise sammen med andre. Søknadsfrist 7. mai. 


Publisert 22.04.2021

Utvikling av nye løsninger for mobilisering av seniorressursen

I alle landets kommuner bor det spreke seniorer som representerer viktige ressurser, masse kunnskap og erfaring - og som ønsker å delta og bidra i samfunnet.


Publisert 06.04.2021

Nasjonal erfaringskonferanse for Leve hele livet. Nettbasert konferanse onsdag 26. mai 2021 kl.10.00 - 14.00.

- Lære av hverandre - Dele med hverandre


Publisert 08.02.2021

Kartleggingsskjema – oppdrag Leve hele livet

Dette er en viktig kartlegging for kommuner som vil bli prioritert innenfor øremerkede tilskuddsordninger innenfor helseområdet


Publisert 08.12.2020

Inn på tunet for personer med demens

I disse dager starter et pilotprosjekt som har som mål å øke kunnskapen om Inn på tunet blant kommunene i Oslo og Viken, slik at de ser på tjenesten som et naturlig valg i sin demensomsorg .


Publisert 04.09.2020

Nå kommer Matgledekorpset til Oslo og Viken

Kokk og virksomhetsleder Ronny Kløvfjell er en av tre medlemmer i det nye matgledekorpset i Oslo og Viken. Matgledekorpset skal inspirere og gi kunnskap om matens betydning for eldre og deres helse.