Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene. 

I noen typer saker kan du få økonomisk støtte til juridisk rådgivning eller støtte til å føre en rettssak for domstolene. Hvis du trenger fri rettshjelp, kan du kontakte Statsforvalteren eller en advokat.

I hvilke typer saker kan du få fri rettshjelp?

Eksempler på saker der du kan få fri rettshjelp, er familiesaker, noen typer klagesaker til Nav, erstatning for personskade, oppsigelse/utkastelse av bolig eller oppsigelse i arbeidsforhold. Du kan også få fri rettshjelp hvis du søker om voldsoffererstatning. Også i andre saker kan det unntaksvis gis fri rettshjelp. Dersom du har forsikring som dekker utgifter til juridisk bistand, vil du som regel ikke få fri rettshjelp.

Inntekts- og formuesgrense

For å få fri rettshjelp må du ha en inntekt som ligger under inntektsgrensene i rettshjelploven. Statsforvalteren og domstolene kan i enkelte tilfeller gjøre unntak fra reglene om inntekts- og formuesgrenser.

Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp

 • i barnevernssaker for Fylkesnemnda for sosiale saker
 • i saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rettssaker om utskriving fra tvungent psykisk helsevern
 • i saker om militærnekting
 • i saker om tvangsekteskap
 • i saker der et voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmannen
 • i saker om erstatning for uberettiget straffeforfølging
 • for å vurdere anmeldelse i forbindelse med voldtekt
 • for å vurdere anmeldelse i sak om menneskehandel
 • i saker om NAVs feilaktige praktisering av EUs trygdeforordning

Egenandel

Hvis du mottar fri rettshjelp, skal du som hovedregel betale en egenandel av bistanden. Det er ingen egenandel i saker der fri rettshjelp blir gitt uavhengig av inntekt og formue. Hvis du har en årlig bruttoinntekt under 100 000 kroner, skal du heller ikke betale egenandel.

I saker med fritt rettsråd er egenandelen én gang den offentlige salærsatsen (som per januar 2021 er 1085 kroner). I saker med fri sakførsel utgjør egenandelen 25 prosent av utgiftene (maks åtte ganger salærsatsen). Det er advokaten som krever inn egenandelen. 

Fri rettshjelp i utlandet

Alle søknader om fri rettshjelp i utlandet behandles av Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Vis mer

Telefontid hver dag fra kl. 09.00 -14.30

Telefonnummer: 22 00 35 45

Offentlig salærsats for 2021

Den offentlige salærsatsen  fra 1.1.2021 tilsvarer kr 1085,- for advokater og kr 868,- for tolker. Kr 542,50 per time for reisefravær (gjelder for både advokater og tolker). Den nye salærsatsen gjelder kun for arbeid som er utført etter 1.1.2021.

Rettshjelp i saker om NAVs feilaktige praktisering av EUs trygdeforordning

Det er avdekket at NAV har hatt en feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved midlertidig opphold i et annet EØS-land. Den feilaktige praktiseringen kan ha ført til at krav på ytelsene er blitt avslått, at ytelsene er stanset og at ytelser som er blitt utbetalt under det midlertidige oppholdet, feilaktig er krevd tilbakebetalt. Lurer du på om du er omfattet og har krav på fri rettshjelp?

Trenger du fri rettshjelp til å løse et juridisk problem i, eller utenfor domstolene?

Fritt rettsråd er juridisk rådgivning, og fri sakførsel er det man kan få innvilget dersom saken skal behandles av domstolene. Det er en advokat, eller en rettshjelper som bistår deg, dersom du får innvilget fri rettshjelp.

Fri rettshjelp etter rettshjelploven er en offentlig ordning. 

Vilkår for å få innvilget fri rettshjelp

Fri rettshjelp har som formål å gi juridisk bistand til personer som ikke har økonomiske forutsetninger til å ivareta et rettshjelpbehov av personlig og velferdsmessig betydning. Ordningen er subsidiær. Dette betyr at dersom du kan få bistand fra andre, f.eks via private forsikringer, eller det offentliges opplysnings- og veiledningsplikt så kan du ikke regne med å få innvilget fri rettshjelp. 

Rettshjelp er også betinget av at man ikke har inntekt og formue over visse fastsatte grenser. For enslige er dette 246 000 kr i bruttoårsinntekt og for ektefeller eller andre som lever sammen med felles økonomi er grensen for bruttoårsinntekt 369 000 kr. Formuesgrensen er kr 100 000. I noen saker kan det innvilges fri rettshjelp selv om inntekt - og formuesgrensen er overskredet. 

De fleste som har et juridisk problem vil nok mene at problemet er av stor personlig og velferdsmessig betydning.  Rettshjelploven inneholder imidlertid bestemmelser om i hvilke saker man kan få fri rettshjelp til. Dette gjelder særlig i saker om:

 • Klage på asyl
 • Noen barnevernssaker
 • Voldsofre i erstatningssak mot gjerningsmann
 • Tvangsekteskap
 • Barnefordeling, samvær og fast bosted
 • Ektefelleskifte
 • Oppsigelsessaker fra arbeid eller bolig
 • Personskadeerstatning
 • Klagesaker til NAV
 • Andre saker som har stor personlig og velferdsmessig betydning, og som kan ligne på sakene som er nevnt ovenfor

Fri rettshjelp i utlandet

Fritt rettsråd og fri sakførsel innvilges vanligvis kun i saker som skal behandles ved et norsk forvaltningsorgan eller domstol. Unntaksvis kan det innvilges fritt rettsråd til saker som blir behandlet i utlandet. Dette gjelder først og fremst saker som blir behandlet av Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen og saker om barnebortføring, www.barnebortføring.no. I andre saker kan det unntaksvis, og når særlige grunner taler for det bli innvilget fritt rettssråd. Dette gjelder bare dersom du ikke får bistand i det landet saken blir behandlet. Lovgiver har tenkt på ekstraordinære saker, som f.eks alvorlige straffesaker, og hvor tiltalte eller fornærmedes rettssikkerhet så og si er fraværende.

Hvem behandler søknaden?

Det er Statsforvalteren i det fylket du bor som behandler søknader om fritt rettsråd. Domstolene kan behandle de fleste søknadene om fri sakførsel. Dersom saken har tilknytning til utlandet skal du sende søknaden til Statsforvalteren i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss.

Søknaden må inneholde opplysninger om hva saken gjelder, og hva du trenger advokatbistand til. I tillegg må du legge ved dokumentasjon på inntekt og formue.

Egenerklæringsskjema, som du må fylle ut, finner du her: http://www.sivilrett.no/getfile.php/2460667.2254.pdaqaucqts/rettshjelp.doc 

Du kan også sende det inn elektronisk via hjemmesiden vår.

Dersom søknaden blir avslått, kan du klage på vårt vedtak. Klagen skal sendes til Statsforvalteren. Vi går igjennom saken på nytt, og vurderer om vedtaket skal endres. Dersom vedtaket ikke blir endret sendes saken til Statens sivilrettsforvaltning som er vårt klageorgan. 

Egenandel

I enkelte saker må du betale en egenandel i forbindelse med fri rettshjelp. Dette er likevel kun tilfelle dersom du har en bruttoinntekt på mer enn 100 000 kr i året. Egenandelen i fritt rettsrådsaker er det samme som den offentlige salærsats, som i 2021 er 1 085 kr. I forbindelse med en rettssak vil egenandel bli maks 8 ganger salærsatsen, altså 8 680 kr.  

Andre rettshjelptilbud: