Lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring

Fra 2021 innføres en ny tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring. Tilskuddsordningen gir barnehage- og skoleeiere mulighet til å vurdere og planlegge kompetanseutvikling ut fra egne behov.

Denne ordningen er en støtte til kollektiv kompetanseutvikling. Den gir barnehage- og skoleeiere, i samarbeid med universiteter og høyskoler, mulighet for utvikling av kompetanse i sine barnehager og skoler.

Det er samarbeidsforum i fylkene som prioriterer hvilke tiltak de vil satse på og fordeler midlene ut ifra de lokale behovene. Samarbeidsforum skal inkludere representanter for offentlige og private barnehage- og skoleeiere, kommuner som lokal barnehagemyndighet, universiteter og høyskoler med geografisk tilknytning til regionen, KS og lærerorganisasjonene. Andre aktører kan inviteres til å delta. Statsforvalteren har sekretariatsansvar for samarbeidsforum.

Målgruppe for kompetansetiltakene

Ansatte i barnehager, grunnskoler, videregående skoler og laget rundt barnet, herunder blant annet PPT er målgrupper for tiltakene i lokal ordning for kompetanseutvikling.

Melde kompetansebehov

Det er barnehage- og skoleeiere som analyserer kompetansebehovet og deretter melder behov for kompetanseutvikling til Statsforvalteren. Et nettverk av eiere kan velge å gå sammen om å melde behov for kompetanseutvikling. 

Tilskuddsordning

Statsforvalteren behandler behovsmeldingene, og vi kan gi økonomisk støtte til skoleeiere og universitet og høgskoler som deltar i arbeidet. 

Tilskuddsordningen omfatter:

  • Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage
  • Desentralisert ordning for grunnskoler og videregående skoler
  • Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

Den statlige tilskuddsordningen bidrar til å støtte opp om barnehage- og skoleeieres ansvar for arbeid med kompetanse- og kvalitetsutvikling i fellesskap og i egne virksomheter.

Vis mer


Publisert 12.05.2021

164 millioner kroner til kompetanseutvikling i barnehager og skoler i Oslo og Viken

Gjennom ny tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling er det for 2021 fordelt 164 millioner kroner til tiltak for kollektiv kompetanseutvikling i offentlige og private barnehager og skoler.


Publisert 28.01.2021

Samarbeidsforum og regionale arbeidsgrupper i Oslo og Viken

Som ledd i iverksetting av ny, felles tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og skole, er det er nå etablert to samarbeidsforum og seks regionale arbeidsgrupper i Oslo og Viken.


Publisert 18.01.2021

Videreutdanning for lærere i barnehage og skole

Lærere som arbeider tett på barn i barnehagen og elever i skolen må ha kompetanse til å følge opp alle på en god måte, være omsorgsfulle, støttende og legge til rette for barn og elevers trivsel og læring.


Publisert 18.01.2021

Retningslinjer for tilskuddsordning og plan for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring

Kunnskapsdepartementet har fastsatt retningslinjene for tilskuddsordningen. Overordnet plan for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring  i Oslo og Viken, som samarbeidsforum har besluttet, er justert i forhold til retningslinjene og klar til bruk for barnehage- og skoleeiere i Oslo og Viken.


Publisert 11.12.2020, Sist endret 18.01.2021

Midler 2021-2022 til lokal kompetanseutvikling i barnehager, grunnskoler og videregående skoler

Barnehage- og skoleeiere i Oslo og Viken kan melde behov for midler til lokal kompetanseutvikling.