Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Barn og foreldre

Alle barn har rett på en trygg og god barndom og oppvekst. Familien er barnas viktigste kilde til læring, omsorg, trygghet og tillit. Samtidig har vi flere lover som sikrer at det offentlige også kan bidra til beste for barna. I det daglige er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også flere statlige myndigheter har oppgaver knyttet til forholdet mellom barn og foreldre.


24.02.2021

Webinar med kompetansemiljøene

Hva har de på menyen ?


29.01.2021

Barn og unge og deres familier

Som deltager kan du forvente at det settes fokus på temaer knyttet til lov om sosiale tjenester, samarbeid på tvers, individuelle og konkrete vurderinger, fokus på barn og unge/barnekonvensjonen, kvalifiseringsprogram, helhetlig oppfølging av brukeren og bolig.


08.01.2021

Statlig tilsyn med kommunesektoren i 2021

Vi er nå i mål med å samordne planlagte statlige tilsyn med våre kommuner og fylkeskommuner. Planlagte tilsyn fremgår av den nasjonale tilsynskalenderen.


18.12.2020

Verger skal som den klare hovedregel ikke samtykke til helsehjelp

I forbindelse med at vaksinasjonsprogrammet mot Covid-19 planlegges og igangsettes innen kort tid, har vi mottatt henvendelse fra en rekke verger med spørsmål om de skal samtykke til vaksinasjon på vegne av den de er verge for. Det korte svaret er nei.


14.12.2020

God erfaring med digitale tilsyn og kurs

Sosial- og barnevernavdelingen har flyttet mye av virksomheten sin over på digitale plattformer. Også digitale tilsyn ved barnevernsinstitusjoner går overraskende bra.


13.11.2020

Ny lov skal sikre utsatte barn bedre hjelp

Mer sømløs hjelp til barn som har et behov for et sammensatt tjenestetilbud er målet med de planlagte lovendringene som nå er ute på høring.


22.10.2020

Tilsyn med Moss kommune som barnehagemyndighet

Vi har ført tilsyn med Moss kommune som barnehagemyndighet. Temaet for tilsynet er kommunens plikt til å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud.


22.09.2020

Øk barnehagens kompetanse på arbeidet med et inkluderende miljø og forebygging av mobbing

Vær i forkant av kravene i ny barnehagelov om inkluderende barnehagemiljø! Meld barnehagen på gratis kompetansetilbud for barnehager i Oslo og Viken.

 

 


17.09.2020

Ekspertgruppe anbefaler risikovurdering før smittevernstiltak

I enkelte kommuner har koronasmitten økt, noe som kan bety strengere smittevernstiltak. Det er dokumentert at barn og unge rammes hardt av pandemitiltakene. Risikovurderinger bør derfor gjøres i forkant av tiltak.


01.07.2020

Barnas verneombud – nytt kompetansetilbud for barnehager i Oslo og Viken

Barnehager i Oslo og Viken inviteres til å søke om deltakelse på vårt nye tilbud om barnehagebasert kompetanseutvikling. Gjennom «Stine Sofie Barnehagepakke» skal barnehageansatte få økt kunnskap, trygghet og bedre handlingskompetanse for håndtering av tematikken vold og overgrep mot barn.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel