Barn og foreldre

Alle barn har rett på en trygg og god barndom og oppvekst. Familien er barnas viktigste kilde til læring, omsorg, trygghet og tillit. Samtidig har vi flere lover som sikrer at det offentlige også kan bidra til beste for barna. I det daglige er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også flere statlige myndigheter har oppgaver knyttet til forholdet mellom barn og foreldre.


20.08.2021, Oppdatert 03.09.2021

Tilretteleggingsmidler til barnehager

Barnehageeiere eller styrere kan fram til 12. september søke om tilretteleggingsmidler for ansatte som utdanner seg til barnehagelærer ved siden av jobb. 

 


02.07.2021

Retten til utdanning - i et menneskerettighetsperspektiv

Barnekonvensjonen og FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i praksis; – Barnets beste, inkluderende utdanning og tverrfaglig samarbeid.


02.07.2021

Bruk av barnekonvensjonen i kommunens planarbeider

Vi inviterer til et webinar om barnekonvensjonen og planlegging 


01.07.2021

Hva må til for at lavinntektsfamilier får bedre levekår?

Vi planlegger et webinar om hvordan vi kan samarbeide for å gi bedre tjenester.

 

 


01.07.2021

Snakke sammen- et verktøy for samtaler med barn

Vi inviterer til webinar om verktøyet "Snakke sammen", som skal hjelpe deg å ta viktige samtaler med barn du er bekymret for.


30.06.2021

Webinar om nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken

Hva betyr den boligsosiale strategien for kommunene, og hva skal man gjøre for at absolutt alle i kommunen skal få et trygt hjem?

 


06.05.2021

Spørreundersøkelse om adopterte og deres familier

Bufdir har fått i oppdrag av Barne- og familiedepartementet å utrede hvordan adopterte og familiene deres skal følges opp etter adopsjon.


03.05.2021

Taushetsplikt og samarbeide på tvers av tjenestene

For å kunne gi god hjelp må ansatte i ulike tjenester og sektorer samarbeide.


20.04.2021

Hva innebærer oppvekstreformen ?

Webinar i regi av Velferdsprosjektet


20.04.2021

Hva er alternativene til vergemål ?

Webinar i regi av Velferdsprosjektet


Flere nyheter Få nyhetsvarsel