Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Markavern

Formålet med markaloven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.12.2012

Marka brukes i dag til en rekke aktiviteter som friluftsliv, idrett, jakt, fiske og andre former for rekreasjon. Det drives også aktivt skogbruk, og det er i tillegg både fastboende og hyttefolk med interesser i Marka.

Skogen er en ressurs, og det drives skogbruk i det meste av den skogen som er verdt å drive i Marka. Det er likevel noen områder hvor skogen har blitt virkelig gammel – noen steder opp til og over to hundre år. Flere av disse områdene har høy verdi både for friluftsliv – for de som liker å gå i gamle og urørte skoger – og for biologisk mangfold. Mange sjeldne og truede dyre- og plantearter har sitt leveområde i den gamle og naturlige skogen.

Kan vernes etter to lovverk

For å sikre fremtiden for disse eldste skogene, som for noen også er de mest attraktive friluftsområdene, kan de gis et ekstra vern. Markaloven § 11 gir mulighet for å verne de områdene som på grunn av sin naturopplevelsesverdi har særskilte kvaliteter for friluftslivet. Fire områder ble vernet som friluftslivsområder etter markaloven i 2013.

Mange andre områder i Marka som er kartlagt og vurdert som friluftslivsområder, har også høye biologiske verdier. Disse er det åpnet for å verne som naturreservat etter naturmangfoldloven dersom det er mer naturlig. Rundt ti områder i Marka er per 2016 i en slik verneprosess.

Bruk av områdene som vernes

Når områder blir vernet får de egne forskrifter som skal sikre at de bevares. Det er forskriftene som gir bestemmelser om bruken av områdene, og disse kan variere ut fra de lokale forholdene. Allemannsretten gir deg likevel som hovedregel mulighet til å ferdes fritt i verneområder, som i alle andre naturområder. Likevel skal ferdselen skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret.

Det å ferdes i naturreservater og friluftslivsområder i Marka kan være en stor opplevelse. I naturreservater kommer du tett på natur som er vernet nettopp fordi den er spesielt verdifull, og du får kanskje se både sjeldne planter og dyr, samtidig som du kan oppleve relativt uberørt natur. Friluftslivsområdene er vernet nettopp på grunn av den spesielt verdifulle friluftslivsopplevelsen de gir.

Svært mange aktiviteter kan foregå som tidligere i verneområdene i Marka. Hvilket restriksjonsnivå som gjelder for bruken av de ulike områdene, avklares når et reservat eller friluftslivsområde blir vedtatt vernet. Det er likevel gitt at skogbruk, som er den største trusselen mot bevaringen av verdiene i disse områdene, ikke vil bli tillatt i verken friluftslivsområder eller naturreservater i Marka.

Starten på verneprosessen

På oppdrag fra Miljøverndepartementet, nå Klima- og miljødepartementet, startet Fylkesmannen i Oslo og Akershus i 2010 arbeidet med vern av aktuelle friluftslivsområder etter markalovens § 11. Det ble da gjennomført en innspillsfase hvor Fylkesmannen mottok 174 forslag til verneområder og det ble utarbeidet en metodikk for kartlegging av friluftsområder av Norsk institutt for naturforskning.

Fylkesmannen vurderte de innkomne forslagene og valgte ut 32 områder som ble kartlagt for frilufts- og naturverdier. Sweco Norge AS kartla disse områdene sommer og høst 2011, og overleverte karleggingsrapporten til Fylkesmannen i januar 2012.

Prosessen med å verne i Marka

Å verne et område er en omfattende prosess. Etter kartlegging og utvelging av områder meldes det om oppstart av verneprosess. Oppstartsmeldingen ligger normalt ute i seks uker før Fylkesmannen går gjennom innspillene og vurderer endringer. Grenser vurderes endret, samtaler med grunneiere gjennomføres, avtaler skisseres og forslag til forskrifter for områdene utformes.

Deretter er det klart for ny høringsrunde, denne gangen av konkrete områder med tilhørende kart og forskrifter. Det er minst to måneders høringsfrist i denne runden. På ny vurderes innkomne uttalelser og nye justeringer gjøres før Fylkesmannen sender sin tilråding til Miljødirektoratet.

Direktoratet vurderer Fylkesmannens utkast, før de sender sin innstilling til Klima- og miljødepartementet. Departementet gjør de endelige vurderinger, og legger frem verneforslag for Kongen i statsråd, som har myndighet til å verne områdene.

Vern etter markaloven

Det er meldt oppstart av verneprosess etter markalovens § 11 for 28 områder. Disse er listet opp med kart og områdebeskrivelser her. Mer om denne prosessen og oppstartsmeldingen kan du lese i brevet og informasjonsheftet som du kan laste ned fra høyre marg.

Det første verneforslaget ble sendt til Miljøverndepartementet i mai 2013, og de fire første verneområdene vedtatt av Kongen i statsråd høsten 2013.

Vern etter naturmangfoldloven

Det er åpnet for at privat eide områder i Marka med betydelige naturverdier kan vernes gjennom en frivillig vern-prosess etter naturmangfoldloven § 37.

I februar 2014 ble det for 18 av de nevnte 28 områdene meldt oppstart av en slik prosess. Områdene kvalifiserer til vern etter begge lovverk. Mer om disse 18 områdene kan leses her. Oppstartsmeldingen var til høring frem til 4. april 2014.

Åtte av disse områdene ble foreslått vernet som naturreservater våren 2014, med høringsfrist 13. juni 2014. I august 2014 ble Fylkesmannens tilrådning sendt til Miljødirektoratet. Les tilråding sendt til Miljødirektoratet. Miljødirektoratet sendte deretter sin tilrådning til Klima- og miljødepartementet i september 2014. Departementet sluttbehandlet deretter vernesaken, og endelig vernevedtak for de åtte områdene ble fattet av Kongen i statsråd 20. mars 2015. Verneprosessen for de resterende områdene pågår, og vi anbefaler at du abonnerer på nyheter fra Miljø og klima for å følge prosessen.

Det totale vern i Marka

Marka, slik den er definert i markaloven, omfatter om lag 1460 kvadratkilometer. Innenfor Marka er per 2016 rundt 44 områder vernet som naturreservat. Til sammen utgjør disse rundt fire prosent av Markas areal.  Med de åtte nye naturreservatene, og de ti foreslåtte, vil ytterligere rundt to prosent, og noen av de biologisk viktigste skogarealene i Marka, kunne bli sikret for fremtiden.  

For å se oversikten over vernede områder i Marka, gå til naturbase.no eller miljøstatus.no


Publisert 13.08.2014

Fylkesmannens tilråding til Miljødirektoratet for vern av åtte områder som naturreservat

I samråd med Fylkesmennene i Oppland og Buskerud har Fylkesmannen i Oslo og Akershus oversendt sin tilråding om vern av åtte områder som naturreservat til Miljødirektoratet.  


Publisert 20.02.2014

Oppstart av verneprosess for 18 naturreservater i Marka

Fylkesmannen starter opp verneprosess etter naturmangfoldloven for 18 områder i Marka. Samtlige områder har også blitt vurdert vernet som friluftlivsområder etter markaloven.


Publisert 25.03.2013

Kart og områdebeskrivelser

Se oversikten over utvalgte områder, med kart og tilhørende områdebeskrivelse.


Publisert 25.03.2013

Unik kartlegging av Marka

Aktuelle verneområder for friluftsopplevelser i Marka har blitt kartlagt. Den omfattende rapporten blir brukt i arbeidet med å verne utvalgte friluftsområder med særskilte kvalitetet i Marka.


Kontaktpersoner

Lillomarka.

Hva er et friluftslivsområde?

Når et område i Marka fremstår som urørt og kan gi brukerne en spesielt verdifull friluftsopplevelse, åpner markalovens § 11 for at området kan vernes. Ved å verne området som friluftslivsområde bevarer man kvaliteten på naturopplevelsen for senere generasjoner, og sikrer naturen mot hogst og store inngrep som vil kunne forringe opplevelsesverdien.