Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

NMSK-tilskuddet er, sammen med skogfondsordningen, de viktigste virkemidlene kommunene har for å stimulere til økt verdiskaping i primærskogbruket. Investeringstiltak omfattes også av skogfond med skattefordel. Tilskuddsforvaltningen av NMSK er hjemlet i forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

NMSK-tilskudd som fastsettes og behandles av kommunen:

  • Næringstiltak i skogbruket: markberedning, suppleringsplanting, avstandsregulering, førstegangstynning, stammekvisting, skadeforebyggende tiltak, prosjekter, med mer. 
  • Miljøtiltak i skogbruket; skjøtsel, ivaretakelse og videreutvikling av miljøverdier i skogen knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner.

Hvilke tiltak som får tilskudd og hvilke satser som gjelder blir lokalt fastsatt av kommunene i egne tiltaksstrategier/retningslinjer. For å få mer opplysninger om gjeldende satser, vilkår, ulike frister og liknende henviser vi til å kontakte kommunen aktuelle tiltak gjennomføres i.