Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Skogbruksplanlegging

Skogbruksplaner er skogeiers verktøy for å gjøre gode prioriteringer i skogen. En skogbruksplan setter skogeieren i bedre stand til å utøve et bærekraftig skogbruk. Bærekraftig skogbruk er aktiv næringsmessig utnytting av skog og utmarksressursene på kort og lang sikt, og slik at biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner blir ivaretatt og videreutviklet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Skogeier kan bruke skogfond med skattefordel til å dekke utgifter til skogbruksplan.

Skogbruksplanlegging involverer mange parter, både offentlige og private. Fylkesmannen har ansvar for å koordinere de til en hver tid pågående skogbruksplanprosesser i Oslo og Akershus. Fylkesmannen administrerer tilskudd til skogbruksplanlegging.