Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Ny strategisk plan for skogbruket i Akershus og Oslo 2016-2019

Målet er å øke skogen og skogbrukets bidrag i klimakampen og å øke næringens verdiskaping. Hovedtemaer er trebruk, infrastruktur og skogproduksjon. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.06.2016

 

Hvorfor ny strategiplan?
Skog dekker om lag 71 prosent av landarealet i regionen. Skogen gir store bidrag i binding av CO2. Skog og skogbruket i regionen hadde en verdiskaping på ca. 1,2 milliarder kroner i 2013.For å utvikle skogen og skogbrukets betydning for økt bidrag i klimaarbeidet og for verdiskaping, har Fylkesmannen besluttet å lage en ny strategiplan.

Hovedmål
Et bærekraftig og effektivt skogbruk i regionen skal gi grunnlag for å øke bruken av tre og gi viktige bidrag til løsning av klimautfordringene.

Gjennom hovedmål og delmål er planen en næringsstrategi som gir økt trebruk og økt verdiskaping i et bærekraftig skogbruk der skogbrukets muligheter i klimakampen utnyttes.

Medvirkning i planprosessen
Strategiplanen er Fylkesmannens plan, men den er laget i nært samarbeid med fylkeskommuner, kommuner og næringsorganisasjoner.
I arbeidet med planen har det vært holdt en større samling for interessenter. Planutkastet ble også sendt ut på høring til kommuner, fylkeskommuner og ulike organisasjoner. En rekke verdifulle høringsforslag har bidratt til strategiens endelig innhold og form.

Oppbygging av strategiplanen
Planen er bygd opp med informasjon i tekst og faktabokser. Innledningsvis har planen underkapitler som beskriver skogen som klimafaktor, skogen og skogbruket i Akershus og Oslo, rammer og føringer for skogbruket i Akershus og Oslo, utviklingstrekk i Akershus og Oslo, befolkning og rekreasjon og biologisk mangfold og vern.

Innenfor de enkelte satsingsområdene trebruk, infrastruktur og skogproduksjon omtales dagens situasjon, delmål og strategier.

Oppfølging av strategiplanen
Planen følges opp med årIige handlingsprogram. Arbeidet foregår i samarbeid med kommuner, fylkeskommuner og næringsorganisasjoner.

Last ned planen fra høyre marg.