Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Organisasjon

Fylkesmannsembetene er noe forskjellig organisert fra fylke til fylke. I Oppland er embetet organisert med en embetsledelse, bestående av fylkesmannen og assisterende fylkesmann, en samordnings- og beredskapsstab og fem avdelinger. Disse er helse- og sosialavdelingen, oppvekst- og utdanningsavdelingen, landbruksavdelingen, miljøvernavdelingen og administrasjonsavdelingen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.10.2012

De mest vesentlige oppgavene til Fylkesmannen er beskrevet i kjernetekstene du finner på hovedsida.

Klikkbart organisasjonskart for Fylkesmannen i Oppland pr. august 2013. Embetsledelsen Samordnings- og beredskapsstab Administrasjonsavdelingen Helse- og sosialavdelingen Landbruksavdelingen Miljøvernavdelingen Oppvekst- og utdanningsavdelingen

 


Helse- og sosialavdelingen gjennomfører tilsyn med sosialtjenesten i NAV/kommunene og barnevernstjenesten i kommunene og institusjoner, og gir råd og veiledning til kommunene.
    Avdelingen iverksetter statlige handlingsplaner, blant annet innen psykiatri og folkehelse, omsorgsfeltet, rusområdet og kvalifiseringsprogrammet. Gjennom utviklingsarbeid administreres en rekke tilskuddsordninger, for eksempel innen rusområdet, omsorgsområdet m.v. Avdelingen har informasjons- og opplæringsansvar overfor kommunene knyttet til samhandlingsreformen.
    Avdelingen skal bidra til fokus på og forbedring av kvalitet på tjenester, og skal virke som katalysator for kommunikasjon mellom nivåene i helse, sosial og barnevernstjenester slik at samhandling og samarbeid fremmes.
   Det utføres også en rekke forvaltningsoppgaver, blant annet dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav.

Oppvekst- og utdanningsavdelingen følger opp regjeringens politikk innenfor skole- og barnehagesektoren.
   Arbeidet skjer gjennom informasjon og veiledning, og tilsyn med kommunene og fylkeskommunen og andre som driver opplæring etter opplæringsloven og barnehageloven.
   Avdelingen forvalter statstilskudd, behandler klagesaker etter opplæringsloven og barnehageloven med forskrifter, følger opp eksamensarbeidet i hele grunnopplæringen og har ansvar for samordning av forsøks- og utviklingsarbeid. Avdelingen skal også bidra til implementering av kompetanseløftet.
   Avdelingen behandler også seperasjon- og skilsmissesaker etter ekteskapsloven og Lov om anerkjennelse av utenlandske skilsmisser og separasjoner.

Landbruksavdelingen har ansvar for oppfølging av nasjonal landbruks- og matpolitikk både regionalt og lokalt. Fylkesmannen skal gjennom lokale tilpasninger bidra til å opprettholde et levende og mangfoldig jord- og hagebruk og et bærekraftig skogbruk. En viktig oppgave er å formidle virkningene av landbrukspolitikken til sentrale myndigheter.Vi har både utviklings- og forvaltningsoppgaver og samarbeider med mange etater. Næringsutvikling med basis i jordbruk, skogbruk og tilknyttede næringer er sentrale samarbeidsområder.
    Landbruksavdelingen har ansvar for at tilskudd på landbruksområdet forvaltes og kontrolleres i samsvar med lover og regler. Avdelingen har også ansvar for klagesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Gjennom oppfølging, veiledning og kompetansetilbud vil avdelingen bidra til at kommunene har god forvaltningspraksis.
   Avdelingen vektlegger nærhet til fylkets innbyggere og har medarbeidere plassert i alle fylkets seks regioner.

Miljøvernavdelingen er veileder, utreder og forvalter, og fører dessuten tilsyn. Avdelingen har oppgaver innenfor fagområdene naturvern, vilt- og fiskeforvaltning, forurensning og avfallsbehandling, støy, samt miljøhensyn i plansaker.
    Miljøvernavdelingen skal informere og gi veiledning overfor kommunene, enkeltpersoner, næringsliv og organisasjoner.
    Miljøvernavdelingen ivaretar – sammen med landbruksavdelingen – Fylkesmannens ansvar for å være sekretariat for rovviltnemnda i Oppland.

Samordnings- og beredskapsstaben bidrar til at kommunene utarbeider og oppdaterer risiko- og sårbarhetsanalyser og påser at beredskapsmessige hensyn blir ivaretatt i kommuneplanleggingen. Staben er pådriver for kriseplaner i kommunene, gjennomfører øvelser og fører dessuten tilsyn innenfor samfunnssikkerhet og beredskap.
   Staben vil også utføre oppgaver med rekruttering av verger og veiledning og kontroll innen vergemål. Ny lov om vergemål trådte i kraft 1. juli 2013, og har som hovedhensikt å bedre rettssikkerheten og rettslikheten for mennesker som trenger vergemål. Ansvaret for vergemål ble da overført fra kommunene til Fylkesmannen. Arbeidet er lagt til samordnings- og beredskapsstaben.
    Staben arbeider med kommunerettet arbeid innen fornying. Koordinering og arbeidet med kommunemodernisering ("Tenketank" i Oppland) er lagt hit. Innen kommuneøkonomi har staben ansvar for blant annet veiledning og fordeling av skjønnsmidler.
    Innen det juridiske området har staben ansvar for saksbehandling av fri rettshjelp, veiledning i kommunal juss, samt forvaltningsloven og offentlighetsloven.
    I tillegg er staben tildelt oppgaver slik som utstedelse av apostille, søknad om kongens fortjenstmedalje, koordinering av kongebesøk og statsborgerseremoni.
    Det faglige koordinerings- og pådriveransvaret for embetets totale kommunikasjonsaktiviteter er også lagt til staben.

Administrasjonsavdelingen har følgende fagområder:

  • Arkiv
  • Økonomi
  • Personal
  • IKT
  • Drift av Statens hus
  • Resepsjonstjeneste / Sentralbord / Fellestjeneste
  • Renhold
  • Kantine

Administrasjonsavdelingen skal i første rekke levere interne tjenester og være en støtte for fagavdelinger/-stab og embetsledelsen, men har også en rekke eksterne henvendelser om de forskjellige fagområdene.

Aktuelt

LEDELSEN:

Fylkesmann
Sigurd Tremoen
tlf. 911 60 894
612 66 002


Ass. fylkesmann
Eli Blakstad
tlf. 952 41 362
612 66 050

 
Avd.dir HS
Erlend Aasheim
tlf. 480 40835
612 66 115
Avd.dir.OU
Ingrid Bøe
tlf. 971 86602
612 66 120

Avd.dir.LA
Bente Odlo
tlf. 930 33 275
612 66 160


Avd.dir. MVA
Vebjørn Knarrum
tlf. 952 31575
612 66 061
Avd.dir/fylkes-beredskapssjef
Asbjørn Lund
tlf. 911 62 651
612 66 040
Bilde Av Beate GoltenAvd.dir.Adma
Beate Golten
tlf. 941 79 776
612 66 010