Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Arbeidsgivers ansvar når helsepersonell inngår nære relasjoner med pasienter

Fylkesmennene og Statens helsetilsyn fører tilsyn med helse- omsorgstjenestene. Hvert år behandles tilsynssaker også i Oppland der helsepersonell ikke har skilt mellom sin rolle som helsepersonell og seg selv som privatperson. De kan ha inngått seksuelle- eller andre nære relasjoner med pasienter eller tidligere pasienter. Selv om dette gjelder enkeltpersoner, har arbeidsgiverne også et ansvar for å forhindre at rollesammenblanding skjer.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.10.2018

Uforsvarlig

Etablering av nære personlige relasjoner mellom helse- og omsorgspersonell og pasienter er i strid med kravet til forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp i helsepersonelloven § 4. Det anses som misbruk av tillit, som er grunnlaget for å yte og ta imot hjelp. Dette vil også gjelde i en tidsperiode etter at pasient-behandlerrelasjonen har opphørt. Hvor lang tid det må gå før det ikke lenger regnes som uforsvarlig, vil kunne variere ut fra helsehjelpens art og omfang, behandlingsforløpet og relasjonen mellom partene.

Et følelsesmessig forhold mellom pasient og helsepersonell kan i utgangspunktet oppleves som likeverdig mellom de involverte. Likevel er det slik at pasienten er avhengig av hjelp fra helsepersonellet, som derfor kommer i en maktposisjon overfor pasienten. Møtet mellom pasient og behandler vil derfor ikke være et møte mellom likeverdige parter.

Dersom helsepersonellet privatiserer eller seksualiserer en slik relasjon, vil dette bli ansett som et grovt tillitsbrudd og et svik mot pasienten. Pasienten kan påføres alvorlige psykiske traumer i tillegg til allerede eksisterende problemer. Dette gjelder uavhengig av om det er helsepersonellet eller pasienten som tar initiativet til å innlede slike relasjoner eller om pasienten opplever relasjonen som positiv.

Dersom helsepersonell har blandet sine roller kan tilsynsmyndighetene gi en advarsel. I mer alvorlige tilfeller kan autorisasjonen tilbakekalles eller begrenses fordi helsepersonellet har utvist grov mangel på faglig innsikt og driver uforsvarlig. I tillegg vil tilfeller av seksuelt misbruk ofte bli politianmeldt.

Arbeidsgivere sitt ansvar 

Selv om helsepersonellet har ansvar for sine handlinger, har arbeidsgivere ansvar for å tilrettelegge arbeidet på en slik måte at det forebygger og avdekker mulig rollesammenblanding. I de situasjonene der det har skjedd grovt misbruk av pasienter har de også et ansvar for å sikre at pasientene får hjelp.

For å ivareta dette ansvaret må arbeidsgiver blant annet:

  • ved ansettelse kontrollere autorisasjon og innhente oppdatert politiattest
  • skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt
  • sørge for opplæring om rolleforståelse og fare for rollesammenblanding
  • tilrettelegge arbeidet slik at risikoen for rollesammenblanding blir redusert
  • være bevisst på at rollesammenblanding kan skje i alle behandlingsrelasjoner, og legge til rette for at overskridelser oppdages
  • ha rutiner for å følge opp der svikt oppdages.

Utfyllende informasjon om arbeidsgiveransvaret ligger i vedlagt dokument til denne artikkelen.