Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fri rettshjelp

Oppdatert 29.12.2022

I noen typer saker kan du få økonomisk støtte til juridisk rådgivning eller støtte til å føre en rettssak for domstolene. Bruk rettshjelpskalkulatoren vår for å finne ut om du kan ha rett på fri rettshjelp. Ta kontakt med Statsforvaltaren eller en advokat for å få fri rettshjelp.

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene.

I hvilke typer saker kan du få fri rettshjelp?

Eksempler på saker der du kan få fri rettshjelp, er familiesaker, noen typer klagesaker til Nav, erstatning for personskade, oppsigelse/utkastelse av bolig eller oppsigelse i arbeidsforhold. Du kan også få fri rettshjelp hvis du søker om voldsoffererstatning. Også i andre saker kan det unntaksvis gis fri rettshjelp. Dersom du har forsikring som dekker utgifter til juridisk bistand, vil du som regel ikke få fri rettshjelp.

Inntekts- og formuesgrense

For å få fri rettshjelp må du ha en bruttoinntekt som ligger under inntektsgrensene i rettshjelploven. Fra januar 2023 er inntektsgrensen for enslige 350 000 kroner, og inntektsgrensen for ektefeller og samboere er 540 000 kroner. Formuesgrensen er 150 000 kroner. Statsforvalteren og domstolene kan i enkelte tilfeller gjøre unntak fra reglene om inntekts- og formuesgrenser.

Uavhengig av hva du har i inntekt og formue kan du få fri rettshjelp 

  • i barnevernssaker for barneverns- og helsenemnda (tidlegare fylkesnemnda)
  • i saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rettssaker om utskriving fra tvungent psykisk helsevern
  • i saker om militærnekting
  • i saker om tvangsekteskap
  • i saker der et voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmannen
  • i saker om erstatning for uberettiget straffeforfølging
  • for å vurdere anmeldelse i forbindelse med voldtekt
  • for å vurdere anmeldelse i sak om menneskehandel
  • i saker om NAVs feilaktige praktisering av EUs trygdeforordning

Egenandel

Hvis du mottar fri rettshjelp, skal du som hovedregel betale en egenandel av bistanden. Det er ingen egenandel i saker der fri rettshjelp blir gitt uavhengig av inntekt. Hvis du har en bruttoinntekt på mer enn 100.000 kroner, må du betale en egenandel for fri rettshjelp i saker med økonomisk behovsprøving.

Egenandelen i behovsprøvde saker er én gang den offentlige salærsatsen (som fra januar 2023 er 1140 kroner). I saker med fri sakførsel utgjør egenandelen 25 prosent av utgiftene (maks åtte ganger salærsatsen). Det er advokaten som krever inn egenandelen. 

Fri rettshjelp i utlandet

Alle søknader om fri rettshjelp i utlandet behandles av Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Vis mer


Publisert 19.01.2018

Betydelig nedgang i utbetaling til fri rettshjelp

Fylkesmannen betalte i 2017 ut nærmere fire millioner kroner til advokter og tolker under ordningen fri rettshjelp. Dette er nærmere 1,8 millioner mindre enn i 2016.


Publisert 22.01.2015

Nedgang i utbetaling til fri rettshjelp

Fylkesmannen i Oppland har i 2014 betalt ut nærmere 5,5 millioner kr til fri rettshjelp. Til sammenligning ble det i 2013 betalt ut 5,9 millioner, altså en nedgang på cirka 400,000 kr.


Publisert 28.01.2013

I løpet av 2012 har Fylkesmannen i Oppland betalt ut nærmere 5,7 millioner kr til fri rettshjelp

Til sammenligning ble det i 2011 betalt ut 6,5 millioner, altså en nedgang på cirka 800,000 kr. Til dekning av utgifter til tolk i forbindelse med fritt rettsråd ble det betalt ut nærmere 500 000 kr, som er omtrent likt med 2011.


Publisert 10.10.2012

Fylkesmannen betalte i 2011 ut nærmere 6,5 millioner kroner til fri rettshjelp

Dette er ca 1,3 millioner mindre enn i 2010. Det er også betalt ut nærmere 500 000 kroner til dekning av utgifter til tolk i forbindelse med fritt rettsråd. Dette er en nedgang på ca 600 000 kroner fra 2010.