Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kommunens ansvar

Det kan være vanskelig å vite hvor mye ansvar som tillegges kommunene. Her forsøker vi å gi deg en oversikt.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.10.2015

01.10.15: Fylkesmannen i Oppland oppfordrer til bistand fra kommunene

Det kommer for tiden flere flyktninger til Norge enn vanlig. I brev datert 1. oktober oppfordret Fylkesmannen  kommunene til følgende:

  • Øke tempoet i bosettingen
  • Kartlegge lokaler sok kan benyttes til mottak, og rapportere til UDI
  • Prioritere søknader om bruksendringer til asylmottak
  • Påse at det er tilstrekkelig med legetjenester
  • Øke kompetansen og kapasiteten om migrasjonshelse i helsestasjoner
  • Gjennomgå egne rutiner for bestilling og bruk av tolk.

Her er brevet som ble sendt til kommunene.

09.12.15: «Kokebok» ved etablering av nye mottak                    

Fylkesmannen arrangerer nå møter for og med kommuner som har fått en eller annen form for mottak for flyktninger/asylsøkere/EMA-barn. Her kommer det fram informasjon som er verd å dele også utenfor møtelokalet, f.eks. en «kokebok» ved etablering av nye mottak. Les "kokeboka" her.

25.09.15: Kommunenes ansvar for helsetjenester til flykninger og asylsøkere

Alle i Norge har rett til helse- og omsorgstjenester. Informasjon om rettigheter og tjenester bør gjøres tilgjengelig slik at alle får nødvendig helsehjelp. Det er Helsedirektoratet som har det overordnede ansvaret på dette området. Helsedirektoratet har sendt  brev til alle kommunene datert 25.9.2015. Her er lenke til brevet >

Helsedirektoratet har samlet det meste av informasjonen her >

07.12.15: Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og UDI oppdaterer helseinformasjon

I brevet utdypes bl.a. at asylsøkere har rett til helsetjenester fra kommunen og spesialisthelsetjenesten på linje med resten av innbyggerne, kommunens tilsynsansvar for hygieniske forhold ved mottakene og vaksineanbefalinger.

Hele brevet kan leses her.

Beredskapsfaglige (bl.a. brann) forhold knyttet asylmottak

Det opprettes flyktningemottak i et stor tempo for tiden. Fylkesmannen vil minne kommunene om at de tar nødvendige beredskapsmessige hensyn knyttet til opprettelse av ulike typer mottak, og at kommunen kan drive branntilsyn på mottakene. Les mer her.

03:12.15: Plan- og bygningsloven kan fravikes for mottak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt en midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven for innkvartering av asylsøkere. Forskriften gjelder frem til 30. juni 2016 og er viktig for kommunene å vite om. Les mer her.