Endring i jordlov – enklere å fradele til boligformål

Fra 1. juli er delingsbestemmelsen i jordlovens § 12 endret.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.06.2013

Den nye delingsbestemmelsen går bort fra forbudstanken. Loven legger opp til en helhetlig vurdering med utgangspunktet i målet om ha en variert bruksstruktur. Etter lovendringen vil det bli enklere å fradele areal som tilleggsjord, også der bare deler av landbruksarealet blir solgt.

Dersom bosettingsmessige hensyn tilsier det, gir den nye bestemmelsen også åpning for at det kan gis delingstillatelse. Endringen gjør det enklere å få fradelt boligtomter og kårboliger i distriktene.

For å styrke jordvernet og forenkle saksbehandlingen legger de nye reglene opp til at der formålet med deling også innebærer en omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord, skal samtykke til deling ikke kunne gis før det er gitt samtykke til omdisponering.

Mer om endringene finnes i lenken til høyre. Det vil innen kort tid komme et rundskriv fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) som mer detaljert forteller om endringene og hensynene som kan tas.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.