Husdyr

Oppdatert 02.01.2023

Husdyrproduksjon er den viktigste produksjonen målt i verdiskaping og sysselsetting i norsk landbruk. I Norge er det mer enn 800 000 storfe, over èn million sauer, over 1,5 millioner slaktegriser, over 4 millioner høner og mer enn 62 millioner kyllinger. Vi har også andre husdyr som hjort, lama, geit, kanin, and, gjess og kalkuner.

Husdyrproduksjonen kan deles inn i to hovedformer:

  • Grovfôrbaserte produksjoner – som melkeproduksjon (ku og geit) og kjøttproduksjon (ku, sau og geit) – utnytter i hovedsak lokale arealressurser til matproduksjon og bidrar til å opprettholde kulturlandskap gjennom beiting og slått.
  • Kraftfôrkrevende produksjoner, som svine- og fjørfeproduksjon.

Husdyrkonsesjon

Husdyrkonsesjonsordningen regulerer det kraftfôrbaserte husdyrholdet og omfatter all svine- og fjørfeproduksjon. Husdyrkonsesjon skal legge til rette for at svine- og fjørfeproduksjonen fordeles på flest mulig gårdsbruk, og setter grenser for hvor stor produksjon av svin og fjørfe et gårdsbruk kan ha. Bønder som ønsker å produsere mer, må søke om konsesjon for å øke produksjonen. 

Bruk skjemaet til høyre når du skal søke om husdyrkonsesjon, og send søknaden til kommunen. Kommunen uttaler seg til søknaden og sender den videre til Statsforvalteren, som behandler og avgjør søknaden. Landbruksdirektoratet er klageinstans, men klagen skal likevel sendes til Statsforvalteren.

Erstatningsordninger og tilskudd

Statsforvalteren har ansvar for erstatningsordninger i husdyrproduksjonen, tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak og erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt.

Kommunene behandler søknader om tilskudd, gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbruk og veileder bønder. Statsforvalteren er koordinator og rådgiver overfor kommunene. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovedutbetalingene til bøndene.

Mattilsynet har ansvar for dyrehelse og næringsmiddelkontroll. Landbruksdirektoratet har ansvaret for kvoteordningen for melk.

Avvikling av pelsdyrhold

Stortinget har bestemt at pelsdyrproduksjonen skal avvikles innen 1. februar 2025. Pelsdyrbønder kan søke Statsforvalteren om kompensasjon dersom du avvikler før denne fristen. Søknadskjemaet ligger på nettsiden til Landbruksdirektoratet.

Vis mer

Nordland er et viktig grovfôr- og husdyrfylke.

Antall vinterfôra sau har holdt seg stabilt over mange år i Nordland, med drøyt 90 000 dyr. Det samme har antall sau på utmarksbeite i Nordland, med i overkant av 200 000 dyr. Antall besetninger med sau har imidlertid gått jevnt ned og gjennomsnittsstørrelsen har gått opp.

Ku- og geitmelkproduksjonen har hatt stor strukturendring i løpet av de siste 20 årene. Ammekuproduksjonen er den eneste produksjonen som har hatt en økning i antallet produsenter i Nordland etter år 2000.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 20.01.2022

Bioenergistrategi for Nord-Norge

Statsforvalterne i Nordland og Troms og Finnmark har i fellesskap laget en bioenergistrategi "Grønn varme i nord". 


Publisert 08.05.2020

Regler for veterinærtjenester ved utbrudd av koronavirus

Landbruksdirektoratet har sendt ut informasjon om regler som gjelder ved utbrudd av koronavirus. 


Publisert 07.05.2020

Tilskudd til veterinærdekning 2020

Kommunene i Nordland har fått 20 mill kr til veterinærtjenester i 2020.


Publisert 03.02.2020

Tilskudd til tiltak i beiteområder forvaltes av kommunene

Fra 2020 forvalter kommunene tilskudd til tiltak i beiteområder. Frist for søknad og retningslinjer for tilskuddsordningen fastsettes av hver kommune.


Publisert 03.12.2018

Tilskudd til tiltak i beiteområder 2019

Søknadsfristen er 1. februar 2019. 


Publisert 21.08.2018

Ekstraordinær søknadsfrist for tilskudd til tiltak i beiteområder

Beitelag og andre kan søke om tilskudd til tiltak i beiteområder innen 30. september.


Publisert 20.12.2017

Nasjonalt kadaverhundseminar

Fylkesmennene i Møre og Romsdal og Trøndelag inviterer i samarbeid med NIBIO til nasjonalt lunsj-lunsj seminar om kadaverhund på Scandic Hell 12.-13. februar 2018.


Publisert 14.06.2017

Kan droner gjete sau og rein?

Fylkesmannen har i samarbeid med beitenæringene, NIBIO og NORUT gjennomført informasjonsmøter om bruk av droner i utmarksnæringer.


Publisert 12.06.2017

Rovvilt og beitesesongen 2017

Fylkesmannen har høy beredskap for å besvare henvendelser i forbindelse med tap av sau og rein forårsaket av rovvilt. Vi har også laget en brosjyre med informasjon om ulike tema knyttet til rovdyr og beitedyr.


Publisert 29.05.2017

Tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader

I 2017 er det fordelt kr 7 millioner til iverksetting av tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Tilskuddsordningen er et viktig virkemiddel i for å redusere tap av sau og rein i fylket.