BIR AS søkjer om løyve til etablering av biogassanlegg på Voss

Høyringsfrist:
8. desember 2023 23:59

BIR AS søkjer om løyve etter forureiningslova til etablering av biogassanlegg for behandling av matavfall med husdyrgjødsel som prosesstøtte på Bjørkemoen i Voss herad. Høyringsfristen er 8. desember 2023. 

Publisert 07.11.2023

Biogassanlegget skal handtere matavfall og husdyrgjødsel

Søknaden gjeld behandling av inntil 18 000 tonn matavfall og 36 000 tonn husdyrgjødsel. 

Bruk av bioresten 

I søknaden skisserer BIR AS at bioresten skal brukast lokalt i landbruket som gjødsel, og at det også skal utviklast produkt av bioresten som kan brukast andre stader. 

Luktvurderingar

Det er gjennomført ei luktspreiingsanalyse. Den finn ein i søknaden som ligg vedlagt. I tillegg har BIR AS laga eit notat som forklaring til valg av teknologi for korleis ein skal reinse lukt som vil oppstå ulike stader i biogassanlegget. Dette notatet ligg vedlagt. 

Offentleg ettersyn

Saksdokumenta finn du til høgre på denne nettsida.

Merknader til søknaden kan du sende til sfvlpost@statsforvalteren.no, eller til Statsforvaltaren i Vestland, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger.

Merk saka med referansenummer 2023/10333. Frist for å gje fråsegn er 8. desember 2023.

Alle fråsegner vert registrerte i vår postjournal. Alle må difor skrive under med fullt namn.