Søknad om utfylling ved Sjøparken Agnes i Larvik

Høyringsfrist:
5. februar 2020

Tinky AS søker om tillatelse til utfylling for å forsterke eksisterende molo og etablere ny molo i Larvik kommune.

Publisert 15.01.2020

Tinky AS søker om tillatelse til utfylling av 10900 m2 sjøbunn med 30700 m3 sprengstein ved Agnes Sjøpark, gbnr. 4046/12 og 4046/324 i Larvik kommune. Formålet med utfylling er å forsterke eksisterende molo og etablere ny molo, for å sikre eksisterende og fremtidig boligfelt og båthavn. Eksisterende molo er planlagt utvidet med inntil 34 meter og bredden på toppen av moloen økes til 5 meter. Ny molo er planlagt til 66 meter lang med en toppbredde på 5 meter. Utfyllingen ved eksisterende molo og ny molo utgjør henholdsvis 18000 m3, 5200 m2 og 12700 m3 og 5700 m2. Utfyllingsmassene består av sprengstein i graderte størrelser, fra egen tomt (gbnr. 4046/12). Arbeidet ønskes utført med gravemaskin fra land og fra lekter.

Sjøbunnen i tiltaksområdet har blitt analysert for miljøgifter, og resultatene viser konsentrasjon av TBT tilsvarende tilstandsklasse III (moderat) iht. Miljødirektoratets klassifiseringssystem for sedimenter (M-608/2016).

I Miljødirektoratets Naturbase fremkommer det at det ikke er registret naturverdier i det omsøkte tiltaksområdet. I nærhet til tiltaket er det utløp av sjøørretførendebekk, Agnesbekken som er et viktig bekkedrag (verdikode B).

 

Eventuelle uttalelser sendes innen 05.02.2020 til:

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg
eller på epost til fmvtpost@fylkesmannen.no