Anleggelse eller endring av gravplass

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark skal godkjenne anleggelse av nye gravplasser samt utvidelser, nedleggelser og vesentlige endringer av eksisterende gravplasser og bygninger på gravplasser, jf. gravplassloven § 4. Tiltakene skal skje i henhold til en plan for gravplassen som vedtas av lokal gravplassmyndighet før den godkjennes av statsforvalteren. Lokal gravplassmyndighet er enten et organ i Den norske kirke eller kommunen.

  • Det kan være vanskelig å ta stilling til om et tiltak er en "vesentlig endring" etter gravplassloven. Vi har derfor utarbeidet noen temadokumenter som kan legges til grunn for vurderingen, se spalte til høyre. 
  • Tiltak primært knyttet til kirker kan også ha konsekvenser for gravplassen. Vi har utarbeidet noen temadokumenter som kan legges til grunn ved vurdering av om disse tiltakene også vil være en "vesentlig endring" av gravplass, se høyre spalte. 
  • Gode råd ved tiltak på kirker. Her er det samlet råd i forbindelse med bygningsmessige tiltak på kirker som er omgitt av gravplass. 
  • Minnelunder. Navnede minnelunder kan etableres på en eksisterende gravplass eller som del av en utvidelse eller ny gravplass. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark skal godkjenne planen for minnelunden. Vi har utarbeidet et notat med generelle råd for utforming av en navnet minnelund, se spalte til høyre. 
  • SOSI-standard. Nye gravkart i forbindelse med anlegg, utvidelser eller vesentlige endringer skal være digitale og følge SOSI-standard, jf. gravplassforskriften § 4. Vi oppfordrer forvaltningen til å sende inn SOSI-filer med gravplassdata til innlevering@sosigravplass.no . Merk emnefeltet med "Innlevering SOSI gravplass". I eposten må det også fremkomme hvem som er gravplassmyndighet, hva gravplassen heter og i hvilken kommune den ligger. Se sosigravplass.no for nærmere informasjon.  

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.