Anbefaling om videreføring av tiltaksnivå i deler av Grenland

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark anbefaler videreføring av nasjonale tiltak for kommunene Bamble, Porsgrunn og Skien frem til og med torsdag 3. juni. I tillegg forutsettes det at kommunene viderefører samordnede lokale tiltak tilsvarende.

Publisert 20.05.2021

Helsedirektoratet ba onsdag 19. mai Statsforvalteren i Vestfold og Telemark om en anbefaling om tiltak etter at eksisterende statlige tiltak løper ut tirsdag 25. mai. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark gjennomførte i dag 20.05 et møte med kommunene Bamble, Porsgrunn, Skien og Larvik. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet deltok også på møtet. I møtet ble det diskutert videre behov for tiltak. I tillegg ble situasjonen i Larvik kommune drøftet, og tiltaksnivå tematisert.

Det er Statsforvalterens anbefaling at nåværende statlige tiltak etter covid-19 forskriftens kapittel 5B for de tre kommunene Bamble, Porsgrunn og Skien videreføres som statlige tiltak  frem til og med torsdag 3. juni. Dette er i tråd med kommunenes vurderinger. Særlig vil det sikre et oppdatert kunnskapsgrunnlag om smitteeffekten etter flere sammenhengende helge- og høytidsdager. Statsforvalteren anbefaler videre at det fortsatt settes som forutsetning at samordnede lokale tilleggstiltak videreføres.

For Larvik kommune anbefaler Statsforvalteren at det pågående smitteutbruddet i Larvik håndteres ved bruk av kraftige målrettede lokale tiltak. Tiltak etter covid-19 forskriftens kapittel 5B eller 5A vurderes av Statsforvalteren som mindre målrettede og forholdsmessige, ettersom smitten primært kan spores tilbake til klynger. Imidlertid vil Statsforvalteren følge situasjonen i Larvik og komme tilbake med en oppdatert anbefaling dersom lokale tiltak ikke er tilstrekkelig, eller ved behov for samordning med andre kommuner.

Grunnlaget for vår anbefaling er det epidemiologiske situasjonsbildet, kommunenes egne vurderinger, kapasitet for TISK, og behandlingskapasitet i sykehus. Statsforvalteren ber om at FHI og HDIR på selvstendig grunnlag vurderer forholdsmessighet og det faglige grunnlaget for statlige tiltak.

Helsedirektoratet vil i løpet av torsdag 20. mai fremme anbefaling til regjeringen om videre tiltaksnivå, basert på Folkehelseinstituttets, kommunenes og Statsforvalterens vurdering og anbefaling. Regjeringen vil trolig fatte eventuelt vedtak i løpet av 20. mai 2021.

Generelt om saksgangen
Anbefalinger fra Statsforvalteren sendes til Helsedirektoratet som behandler og vurderer anbefalingene sammen med Folkehelseinstituttet før endelig behandling og beslutning i Helse- og omsorgsdepartementet.  

Kontaktpersonar