Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Landbruk og mat

Mat
Oppdatert 09.05.2022

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


19.01.2016

Abonner på nyheter fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

For å få nyhetsvarsling på e-post fra det nye embetet, må du bestille dette på den nye nettsiden.


18.12.2015

Du grønne glitrende tre, god dag!

I disse dager omsettes det 1,8 millioner juletrær til en samlet pris på ca. 1 milliard kroner. Norske juletreprodusenter står for nær 85 % av markedet, og på Agder er juletrenæringen i vekst.


17.12.2015

NIBIO har publisert rapport for barkbilleovervåkningen 2015

I rapportens sammendrag kan vi lese at Vest-Agder var inkludert i barkbilleovervåkingen for første gang. Fellefangstene i indre og østre deler av Vest-Agder tilsier at dette fylket bør være en permanent del av barkbilleovervåkingen.


11.12.2015

Jordbruket i Agder og Rogaland 2014 - resultater fra NIBIO sin driftsgransking

I sammenheng med at NIBIO sentralt har sendt ut en pressemelding for driftsgransking i jord- og skogbruk for hele landet, vil de også komme med en del lokale data for Agder og Rogaland.


07.12.2015

Naturskadeerstatning ved flaum

I samband med uveret Synne vil spørsmål om naturskadeerstatning kunne melde seg. Her følgjer litt informasjon.


Landbrukspolitiske virkemidler - rapport 2015 og behov 2016

Klikk her for rapport 2015 og behov 2016.


Autorisasjonskurs – plantevern

Flere kurs vinter/vår 2016, både fornyingskurs og kurs for deg som tar «sprøytesertifikatet» for første gang.


Sørlandet med eget matmanifest!

Fylkesordførerne og landbruksdirektørene ved Fylkesmannen i begge Agder-fylkene har nå signert et eget matmanifest. Les mer på bloggen "Sørlandet til Grüne Woche". 


Vinneren er klar!

Vinner av Gylne måltidsøyeblikk i Vest-Agder er Audnedal omsorgssenter i Audnedal kommune.


Fylkesinntrukne rentemidler fra skogfond 2016

Alle som fremmer interesse for, eller utvikling av skogbruket i Vest-Agder, kan søke om økonomisk støtte fra de fylkesinntrukne rentemidlene i fylket.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel