Vergemål for enslige mindreårige asylsøkere - Guardianship for single minor asylum seekers

Information about guardianship for single minor asylum seekers in different languages. Informasjon om vergemål for enslige mindreårige asylsøkere på forskjellige språk.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

norsk (norwegian) 

english (engelsk)

somali

français (frensh/fransk)

kurmanji (north kurdish/nordkurdisk)

српски (serbian/serbisk)

shqiptar (albanian/albansk)

русский (russian/russisk)

العربية (arabic/arabisk)

پښتو (pashto/pashto)

tigrinja (tigrinja)


 

 

Norsk/Norwegian

 

Hvorfor har jeg representant?

 • du er under 18 år
 • du har søkt om asyl eller refleksjonsperiode
 • du er i Norge uten mamma og pappa

Hva skal representanten din gjøre?

 • være med deg på samtaler med utlendingsmyndighetene
 • besøke deg for å høre hvordan du har det
 • spørre deg om hva du ønsker
 • hjelpe deg med utlendingssaken din
 • ha kontakt med norske myndigheter på dine vegne
 • hjelpe deg hvis du vil reise hjem
 • ikke si videre det du forteller med mindre du ønsker det

Hva er ikke representantens oppgaver?

 • ha deg på overnatting
 • ta deg med på ferie og utflukter
 • gi deg gaver eller kjøpe klær til deg
 • følge deg til møter med norske myndigheter
 • å være din nye mamma eller pappa

Hva er fylkesmannens oppgaver?

 • fylkesmannen oppnevner representant
 • fylkesmannen passer på at representanten gjør jobben sin
 • du kan kontakte fylkesmannen om du har spørsmål eller ønsker å bytte representant
 • telefonnummer 78 95 03 00
 • e-postadresse fmtfpost@fylkesmannen.no

Representanten jobber ikke for politiet eller Utlendingsdirektoratet (UDI).

Representanten skal jobbe for deg og dine rettigheter.


 

English/Engelsk

 

Why do you have a guardian?

 •  you are under the age of 18,
 • you have applied for asylum or a period of reflection
 • you are in Norway without your mum and dad

What is your guardian expected to do?

 • take part in talks you have with the immigration authorities
 • visit you to check how you are doing
 • ask what you want
 • help with your immigration case
 • have contact with the Norwegian authorities on your behalf
 • help you if you want to return home
 • not tell anyone else what you tell him/her unless you want him/her to do so

What is your guardian not expected to do?

 • have you stay overnight at his/her house
 • take you on holidays and trips
 • give you gifts or buy clothes for you
 • pick you up and take you to meetings with the Norwegian authorities
 • be your new mum or dad

What are the County Governor’s duties?

 • the County Governor appoints a guardian
 • the County Governor makes sure that the guardian does his/her job
 • you can contact the County Governor if you have any questions or want to change your guardian
 • phone number: 78 95 03 00
 • email address: fmtfpost@fylkesmannen.no

Your guardian does not work for the police or the Directorate of Immigration (UDI). 

Your guardian will work on your behalf and look after your rights.


Somali

 

Waa maxay sababta aan u leeyahay abbaan (verge)?

 • waxaad tahay qof aan gaarin 18 sano
 • waxaad codsatay magangelyo ama oggolaashada joogitaanka ee la siiyo
 • dadka looga shakiyay in lagula dhaqmay ganacsiga dadka (refleksjonsperiode)
 • Norway ayaad joogtaa iyada oo aanay aabbe iyo hooyo kula joogin

Muxuu qabanayaa abbaankaagu?

 • wuxuu kuu raacayaa wadahadallada aad la yeelanayso mas’uuliyiinta arrimaha ajnebiga
 • wuu ku soo booqanayaa si uu u ogaado xaaladdaadu sida ay tahay
 • ku weydiinayaa waxa aad doonayso
 • kaa caawinayaa kiiskaaga codsiga magangelyada
 • kuula xiriirayaa mas’uuliyiinta norwiijiga
 • ku caawinayaa haddii aad doonayso in aad dalkaagii u laabato
 • cid kale u sheegi maayo wixii aad u sheegto adiga oo taas doonaya ma ahee

Waa maxay waxyaalaha aan ka mid ahayn hawlaha abbaanka?

 • in aad la soo cawabarido
 • in uu fasax iyo dalxiis kuu kaxeeyo
 • in uu hadiyad ku siiyo ama dhar kuu gado
 • in uu kuu raaco kulammada aad la leedahay mas’uuliyiinta norwiijiga
 • in uu kuu noqdo aabbe iyo hooyo cusub

Waa maxay shaqada guddoomiyaha gobolka?

 • guddoomiyaha gobolku isaga ayaa magacaaba abbaanka
 • guddoomiyaha gobolku wuxuu hubiyaa in uu abbaanku shaqadiisa ka soo baxo
 • waad la soo xiriiri kartaa guddoomiyaha gobolka haddii aad su’aal qabto ama doonayso in abbaanka lagaa beddelo
 • lambarka telefoonka 78 95 03 00
 • ciwaanka iimaylka fmtfpost@fylkesmannen.no

Abbaanku uma shaqeeyo booliska iyo Waaxda agaasinka ajnebiga (UDI) midna.

Abbaanka shaqadiisu waa adiga iyo xuquuqdaada.


 

Français/Frensh/Fransk

 

Pourquoi ai-je un tuteur?

 • vous avez moins de 18 ans
 • vous avez demandé l'asile ou une période de réflexion
 • vous êtes en Norvège sans votre mère et votre père

Que va faire votre tuteur?

 • vous accompagner aux entretiens avec les autorités d'immigration
 • vous rendre visite pour savoir comment vous allez
 • vous demander ce que vous souhaitez
 • vous aider pour votre dossier d'immigration
 • être en contact avec les autorités norvégiennes pour votre compte
 • vous aider si vous voulez retourner dans votre pays
 • ne pas transmettre ce que vous racontez, à moins que vous le souhaitiez

Qu’est-ce que votre tuteur ne doit pas faire?

 • vous héberger pour la nuit
 • vous emmener en vacances ou à des excursions
 • vous donner des cadeaux ou vous acheter des vêtements
 • vous accompagner à des réunions avec les autorités norvégiennes
 • être votre nouvelle mère ou votre nouveau père

Quelles sont les tâches du préfet?

 • le préfet désigne un tuteur
 • le préfet veille à ce que le tuteur fasse son travail
 • vous pouvez contacter le préfet si vous avez des questions ou souhaitez changer de tuteur
 • numéro de téléphone 78 95 03 00
 • courriel fmtfpost@fylkesmannen.no

Le tuteur ne travaille ni pour la police ni pour l'Office norvégien de l'immigration (UDI).

Le tuteur doit travailler pour vous et pour défendre vos droits.


 

Kurmanji/North Kurdish/Nordkurdisk

 

Çima temsîlkarê min heye?

 • emrê te li jêra 18 salan e
 • te daxwaza penaberiyê yan mafê rûniştinê yê sînorkirî
 • (refleksjonsperiode/dema hizirkirinê) kiriye
 • dê û bavê te ne li Norwêc in

Temsîlkarê te wê çi bikê?

 • wê di axiftinan de digel deselatdarên biyaniyan bi te re be
 • wê were seredana te da ku bizanê ka rewşa te çawa ye
 • wê ji te bipirsê ka tu çi dixwazê
 • wê alîkariya te di qeziya te de bike
 • wê liser navê te peywendiyê bi deselatdarên norwêcî re bike
 • wê alîkariya te bike eger te xwest vegerê welatê xwe
 • wê tiştên ku tu jêre dibêjê ji kesî re nebêje eger tu nexwazê

Ew çi tiştin ku ne erkên temsîlkar in?

 • te li mala xwe razîne.
 • te bibe te’tîlê û seyranê
 • diyariyan bide te yan jî kincan ji te re bikirie
 • bi te re here civînan digel deselatdarên norwêcî
 • bibe dê yan bavê te yê nû

Erkên serwerê parêzgehê çine?

 • serwerê parêzgehê temsîlkaran destnîşan dike
 • serwerê parêzgehê miqate ye da ku temsîlkar karê xwe bicîbîne
 • tu dikarê peywendiyê bi serwerê parêzgehê re bikê eger pirsên te hebin yan eger tu bixwazê temsîlkarê xwe biguherê
 • hejmara telefonê 78 95 03 00
 • posta êlêktronî: fmtfpost@fylkesmannen.no

Temsîlkar ne li cem polîs û ne jî li cem Birêveberiya biyaniyan (UDI) kar idke.

Temsîlkar wê ji boyî te û mafên te kar bike. 


 

српски/Serbian/Serbisk

 

Zašto mi se postavlja staratelj?

 • nisi napunio 18 godina
 • tražio si azil ili ograničeni privremeni boravak
 • u Norveškoj si bez majke i oca

Šta radi staratelj?

 • odlazi s tobom na razgovore sa vlastima za strana lica
 • posećuje te i vodi računa o tome kako ti je
 • razgovara sa tobom o tvojim željama
 • da ti pomogne u tvom predmetu oko statusa
 • da u tvoje ime održava kontakt sa norveškim vlastima
 • da ti pomogne ako želiš da se vratiš kući
 • da ne prosleđuje dalje to što kažeš osim ako ti to želiš

Šta ne potpada pod zadatke staratelja?

 • da te prima na noćenje kod sebe
 • da te vodi na odmor ili na izlete
 • da ti daje poklone ili kupuje odeću
 • da te prati na sastanke sa norveškim vlastima
 • da ti bude nova mama ili novi tata

Koji su zadaci načelnika sreza (fylkesmannen)?

 • načelnik sreza imenuje staratelj
 • načelnik sreza vodi računa da staratelj obavlja svoj posao
 • možeš se obratiti načelniku sreza ako imaš pitanja ili želiš promeniti staratelja
 • telefon 78 95 03 00
 • e-mail fmtfpost@fylkesmannen.no

Staratelj ne radi za policiju ili Upravu za strance (UDI).

Staratelj mora da radi u tvoju korist i za tvoja prava.


Shqiptar /Albanian/Albansk

 

Pse kam përfaqësues?

 • Ti je nën moshën 18 vjeçare
 • Ti ke kërkuar azil apo qëndrim të përkohshëm
 • Ti je në Norvegji pa nënë dhe baba

Çfarë duhet të bëj përfaqësuesi yt?

 • të vij me ty në biseda me autoritetet për të huajën
 • të ju vizitoj për të parë se si je
 • të iu pyes çfarë dëshiron
 • të ju ndihmoj me kërkesën tuaj
 • të mbaj kontaktin me autoritetet norvegjeze në emër tënd
 • të iu ndihmoj nëse dëshiron të kthehesh në vendlindje
 • Që të mos tregoj tutje atë që ia tregon ti vetëm nëse ti dëshiron

Çfarë duhet të bëj përfaqësuesi yt?

 • të vij me ty në biseda me autoritetet për të huajën
 • të ju vizitoj për të parë se si je
 • të iu pyes çfarë dëshiron
 • të ju ndihmoj me kërkesën tuaj
 • të mbaj kontaktin me autoritetet norvegjeze në emër tënd
 • të iu ndihmoj nëse dëshiron të kthehesh në vendlindje
 • Që të mos tregoj tutje atë që ia tregon ti vetëm nëse ti dëshiron

Cila është detyra e Guvernatorit të qarkut?

 • Guvernatori e bën emërimin e përfaqësuesit
 • Guvernatori kujdeset që përfaqësuesi të kryej punën e tij
 • nëse ke pyetje apo dëshiron të ndërrosh përfaqësuesin mund të kontaktosh kryetarin
 • numri i telefonit 78 95 03 00
 • e-maili fmtfpost@fylkesmannen.no

Përfaqësuesi nuk punon për policinë apo zyrën e imigracionit (UDI)

Përfaqësuesi duhet të punoj për ty dhe të drejtat tuaja.


 

русский/Russian/Russisk

 

Почему мне назначен опекун?

 • тебе меньше 18 лет
 • ты подал(а) ходатайство об убежище или предоставлении
 • периода на размышления
 • ты находишься в Норвегии без мамы и папы

Какие обязанности у опекуна?

 • присутствовать на встречах между тобой и миграционными властями
 • навещать тебя, интересоваться, как у тебя идут дела
 • спрашивать у тебя, чего ты хочешь
 • помогать тебе разобраться в твоем иммиграционном деле
 • обращаться к норвежским властям от твоего имени
 • помочь тебе, если ты захочешь вернуться на родину
 • никому ничего не рассказывать о тебе и твоих делах без твоего разрешения

Что не входит в обязанности опекуна?

 • приглашать тебя в гости с ночевкой
 • возить тебя в отпуск или на экскурсии
 • дарить тебе подарки или покупать тебе одежду
 • отвозить тебя на встречи с норвежскими властями
 • быть твоей новой мамой или твоим новым папой

Какие обязанности у фюлькесмана?

 • Фюлькесман назначает опекуна
 • Фюлькесман контролирует, как опекун выполняет свои обязанности
 • ты можешь задать фюлькесману вопросы или попросить сменить опекуна 
 • телефон 78 95 03 00
 • электронная почта fmtfpost@fylkesmannen.no

Опекун не работает  ни с полицией, ни с Директоратом по делам иностранцев (УДИ)

Опекун работает  с тобой и защищает твои права


 

 

العربية/Arabisk/Arabic

 

 لماذا عُیِّن لي وصيّ؟

 • أنت تحت سن الـ 18 سنة
 • قدَّمت طلب بشأن اللجوء أو الحصول علی تصریح بالإقامة محدودة الصلاحیات
 • (فترة التفکیر refleksjonsperiode)
 • أنت في النرويج بدون أمك وأبيك

ماذا يفعل وصيّك؟

 • یرافقك إلی المحادثات التي تجریها مع سلطات الهجرة
 • یزورك لیسمع منك کیف تسیر أمورك
 • یسألك عن رغباتك
 • یقدم لك المساعدة بخصوص قضیتك کأجنبي في النرویج
 • یتّصل بالسلطات النرويجية نيابة عنك
 • یقدم لك المساعدة إذا كنت ترغب في العودة إلى بلدك الأصلي
 • لا یوصل ما تقول لە لأحد إلَّا إذا كنت ترغب أنت في ذلك

ما هي الأشیاء التي هي لیست من مهام الوصيّ؟

 • توفیر المبیت لك عندە
 • أخذك معە في العطلة والرحلات
 • إعطائك الهدايا أو شراء الملابس لك
 • مرافقتك إلی الإجتماعات مع السلطات النرويجية

ما هي مهام محافظ المقاطعة؟

 • يعين محافظ المقاطعة الوصيّ عليك
 • یتأكّد محافظ المقاطعة من أن الوصيّ یقوم بعملە
 • یمکنك الاتصال بدائرة محافظ المقاطعة إذا کانت لدیك أسئلة أو ترغب في تغییر الوصيّ عليك
 • علی رقم الهاتف 87 59 30 00

لا يعمل الوصيّ عليك لدى الشرطة أو مديرية الهجرة  (UDI)

یجب علی الوصيّ أن یسعی  لتأمین مصالحك  وحقوقك 


 

پښتو/Pashto

 

زه ولې سرپرست لرم؟

 • ځکه چې ستاسو عمر له ۱۸ کلونو څخه ټیټ دی.
 • ځکه چې تاسو د پناه غوښتنه کړې ده.
 • ځکه چې ستاسو مور او پلار په ناروې کې نشته.

ستاسو سرپرست باید کوم کارونه وکړي؟

 • له تاسو سره د کډوالو د چارو چارواکو ته د خبرو اترو لپاره ولاړ شي.
 • ستاسو سره لیدنه کوي او له احواله مو ځان خبروي.
 • ستاسو د هیلو او غوښتنو په هکله به له تاسو څخه وپوښتي.
 • له تاسو سر د پناه غوښتنې په قضیه کې مرسته کوي.
 • ستاسو په استازیتوب به له ناروېژي چارواکو سره اړیکه ساتي.
 • که تاسو غواړئ چې خپل کور (هېواد) ته ستانه شئ، مرسته به درسره کوي.
 • ستاسو خبرې ستاسو له خوښې پرته بل چا ته نکوي.

کوم شیان د سرپرست دنده نه ده؟

 • تاسو ته په خپل ځای کې شپه درکول
 • تاسو  له ځان سره په رخصتۍ او سفر باندې بیول
 • تاسو ته ډالۍ (تحفې) او کالي اخیستل
 • له ناروېژي چارواکو سره غوڼدو (جلسو) ته له تاسو سره تلل
 • نشي کولای ستاسو نوی مور یا پلار اوسي

د والي دندې څه دي؟

 • والي سرپرستان ټاکي.
 • والي څارنه کوي چې سرپرستان خپله دنده سر ته ورسوي.
 • که چیرې تاسو کومه پوښتنه لرئ او یا غواړئ چې خپل سرپرست بدل کړئ،  کولای شئ له والي سره اړیکه ونیسئ.
 • د تلیفون شمیره: 87 59 30 00
 • برېښنالیک:  fmtfpost@fylkesmannen.no

سرپرست د پولیسو یا د کډوالو د چارو د ادارې (UDI)

کار کوونکی نه دی. سرپرست ستاسو او ستاسو د حقونو لپاره کار کوي. 


 

Tigrinja

 

ንምንታይ እዩ ወኪል(ቨርገ) ተጌሩለይ፧

 • ዕድሜኻ ትሕቲ 18 ዓመት ስለዝኾነ
 • ዑቕባ ስለዝሓተትካ ወይ ድማ እዋነ-ነጸብራቕ ስለዝሓተትካ
 • ኣብ ኖርወይ ባባኻን ማማኻን ምሳኻ ስለዘየለዉ

ወኪልካ እንታይ እዩ ክገብር ዘለዎ፧

 • ምስ ሰበ ስልጣን ጉዳያት ወጻኢ ክትዘራረብ ከለኻ ምሳኻ ይህሉ
 • ደሃይካ ንኽፈልጥ መጺኡ ይበጽሓካ
 •  እንታይ ከም ትደሊ ይሓተካ
 • ኣብ ናትካ ጉዳይ ወጻእተኛ ይሕግዘካ
 • ንዓኻ ወኪሉ ምስ ሰበ ስልጣን ጉዳያት ወጻኢ ኖርወይ ይራኸብ
 • ዓድኻ ክትምለስ እንተደሊኻ ይሕግዘካ
 • ንወኪልካ ትነግሮ ዘበለ ከኣ ንስኻ ክሳብ ዘይደለኻ ንካልእ ሰብ ኣይነግረልካን እዩ

ወኪልካ ዘይገብሮ ነገራት ከ እንታይ እዩ፧

 • ኣብ ገዝኡ ከሕድረካ
 • ኣብ መገሻን ዑደትን ክማላኣካ
 • ህያብ ክህበካ ወይ ክዳውንቲ ክገዝኣልካ
 • ምስ ሰበስልጣን ኖርወይ ክትራኸብ ከለኻ ናብቲ ትራኸበሉ ቦታ ከብጽሓካ
 • ሓድሽ ማማ ወይ ባባ ክኾነልካ

ኣማሓዳሪ ኣውራጃ(ፊልከስማነን) እንታይ ይገብር፧

 • ኣማሓዳሪ ኣውራጃ ወኪል ይመዝዝ
 • ኣማሓዳሪ ኣውራጃ ኸኣ ወኪል ስርሑ ይሰርሕ ከምዘሎ ይከታተል
 • ሕቶ እንተደኣሃልዩካ ወይ ወኪል ክቕየረልካ ትደሊ እንተኾይንካ ንኣማሓዳሪ ኣውራጃ ክትውከሶም ትኽእል
 • ቁጽሪ ተሌፎን 78 95 03 00
 • ኢመይል fmtfpost@fylkesmannen.no

ወኪል ሰራሕተኛ ፕሊስ ወይ ቤት ጽሕፈት ኢሚግረሽን(ዩዲኣይ)ኣይኮነን።

ወኪልካ ንዓኻን ንመሰላትካን እዩ ዝሰርሕ።


Vergemål for barn som har vært på flukt

Enslige mindreårige asylsøkere har krav på å få oppnevnt en representant for å få ivaretatt sine rettigheter. Representanten skal ivareta den mindreåriges interesser i asylsaken og skal ha kontakt med barnets advokat. En viktig oppgave er å være tilstede ved de samtaler myndigheter har med den mindreårige. Representanten skal påse at barnet for god omsorg av det offentlige. Utlendingsloven §98d beskriver oppgavene.

Hvis den enslige mindreårige får opphold og bosettes i en kommune, skal barnet/ungdommen få oppnevnt en verge. Dette kan være samme person som var barnets representant. Vergen fungerer som barnets fullmektig, og hjelper for eksempel til med den daglige økonomien eller kontakten med offentlige tjenester.


Fylkesmennene har ansvaret for vergemål, og oppnevner verger for de som trenger det. Å være representant og verge er en av de viktigste oppgavene en voksen kan ta på seg for å støtte et barn som har vært på flukt. Barnas rettssikkerhet og livskvalitet blir styrket gjennom vergens kunnskap.


For å bli verge må du være egnet for det aktuelle oppdraget og ha god vandel. Politiattest og kredittsjekk innhentes. Fylkesmannen gir opplæring, veiledning og bistand. Det arrangeres årlig kurs og samlinger. Det er jevnlig kontakt mellom Fylkesmannen og verger, på telefon, e-post og møter.

På vergemal.no finner du mer informasjon og søknadsskjema dersom du ønsker å bli verge.