Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Statsforvaltaren gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Statsforvaltaren skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Statsforvaltaren er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Statsforvaltaren har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir


31.12.2017

Slutt på nyheter fra denne siden

Dette er siste nyhetsvarsel fra dette nettstedet. Nå heter vi Fylkesmannen i Trøndelag, og du må opprette «nytt abonnement» for å få nyhetsvarsler fra oss.

Link for nytt abonnement.


18.10.2017

Foreldrekonferanse om inkludering i barnehagen

Det sentrale foreldreutvalget for barnehager inviterer til konferanse på Gardermoen 5.-6.november.


18.09.2017

Tilretteleggingsmidler for ansatte i barnehagen som tar videreutdanning

Det kan søkes lokale tilretteleggingsmidler for barnehageeiere, studieåret 2017/2018. Barnehageeiere inviteres til å søke for ansatte som tar videreutdanning.


22.05.2017

Kandidater til Dronning Sonjas skolepris 2017

Dronning Sonjas skolepris deles hvert år ut til en grunnskole eller videregående skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering.


08.05.2017

Søknad om fritak fra vurdering med karakter i 2. fremmedspråk

Elever i videregående opplæring med sterk dysleksi og/eller spesifikke språkvansker kan etter visse regler få fritak fra vurdering i 2. fremmedspråk.


10.03.2017

Tilskudd til svømmeopplæring

Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne


17.01.2017

Tilskuddsmidler til svømmeopplæring for barn i barnehager

Kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager som ønsker å drive svømmeopplæring av barn i barnehage kan søke Fylkesmannen om tilskudd.


30.09.2016

Forslag til ny barnevernlov

I går leverte barnevernlovutvalget forslag til ny barnevernlov; NOU 2016:16 «Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse» til barne- og likestillingsminister Solveig Horne.


31.08.2016

Hva kan vi lære av mobbedommene?

Under Fylkesmannens dialogkonferanse på Ørlandet denne uka, hvor de fleste ordførere og rådmenn fra fylket var samlet, var mobbing  og psykososialt miljø et av temaene som var satt på dagsorden. Her finner du foredraget.


27.05.2016

Kompetansemidler til ikke-kommunale barnehager

Ikke-kommunale barnehageeiere kan søke om kompetansemidler til barnehager på tvers av kommune- og fylkesgrenser - Nasjonal prøveordning 2016.


Fleire nyhende