Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i representantoppdrag

Hva skal du som representant eller verge gjøre dersom du mistenker at enslige mindreårige blir utsatt for negativ sosial kontroll eller æresrelatert vold?

Som representant eller verge har du plikt til å handle når en enslig mindreårig blir utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap eller æresrelatert vold. Som representant skal du sikre at den enslige mindreåriges rettigheter blir ivaretatt, blant annet ved å sørge for at barnet får den hjelpen, oppfølgingen og beskyttelsen det trenger. Det er derfor viktig at du har grunnleggende kunnskap om hva negativ sosial kontroll og æresrelatert vold er, hvordan det kan arte seg og tegn på at en enslig mindreårig kan være utsatt for dette.  

I denne artikkelen har vi samlet noen lenker til nyttige rutiner, veiledere og aktuelle nettsteder med informasjon om disse fenomenene og hva du bør gjøre dersom du er bekymret. Artikkelen er ikke uttømmende.

Hva skal du gjøre ved dersom du er bekymret for den enslige mindreårige?

Bekymring for tvangsekteskap og æresrelatert vold vil som regel utløse meldeplikten til barneverntjenesten. Bekymring for negativ sosial kontroll kan også utløse meldeplikten. Står du overfor en sak der du er usikker på hva du kan og bør gjøre, er det viktig at du søker råd og veiledning enten hos Statsforvalteren og/eller sektormyndigheten. Du kan drøfte saken anonymt med barneverntjenesten.

Du kan også kontakte Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnlemlestelse og negativ sosial kontroll for drøfting og veiledning. Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll | Bufdir.

Kompetanseteamet er et nasjonalt tverretatlig fagteam som bistår hjelpeapparatet i konkrete saker om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold. Kompetanseteamet tilbyr råd og veiledning.

Samtaler med barn og unge

En samtale kan skape tillit og trygghet, men også det motsatte. På siden Snakkemedbarn.no vil du finne nyttige tips som kan hjelpe deg når du skal ta viktige samtaler med barn du er bekymret for.

Hva er negativ sosial kontroll og æresrelatert vold?

Handlingsplanen Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold (2021-2024) - regjeringen.no definerer negativ sosial kontroll og æresrelatert vold slik:

«I denne handlingsplanen forstås negativ sosial kontroll som press, oppsyn, trusler eller tvang som systematisk begrenser noen i sin livsutfoldelse eller gjentatte ganger hindrer dem i å treffe selvstendige valg om eget liv og fremtid. Dette gjelder for eksempel den enkeltes selvbestemmelse over egen identitet, kropp og seksualitet, frihet til å velge venner, fritidsaktiviteter, religion, påkledning, utdannelse, jobb, kjæreste og ektefelle, og til å be om helsehjelp. I vurderingen av om et handlingsmønster utgjør negativ sosial kontroll, skal det tas hensyn til den kontrollerte partens alder og utvikling, samt til prinsippet om barnets beste.

Æresrelatert vold forstås her som vold utløst av familiens eller gruppens behov for å ivareta eller gjenopprette ære og anseelse. Dette forekommer i familier og grupper hvor individet forventes å innordne seg kollektivet, og hvor patriarkalske æresnormer står sterkt. Alle familiemedlemmene har et ansvar for at familien og gruppen har et godt rykte. Jenter og kvinner er særlig utsatt fordi familiens eller gruppens ære er knyttet til kontroll av kvinners seksualitet, og fordi uønsket adferd kan påføre hele familien eller gruppen skam.»

Handlingsplanen er en helhetlig satsning der syv departementer og deres underliggende etater samarbeider om flere konkrete tiltak. Ett av innsatsområdene i planen omhandler spesielt nyankomne flyktninger og innvandrere. Blant annet skal kompetansen i de tjenestene som møter nyankomne flyktninger heves og oppfølgingen av flyktninger som er volds- og trussel utsatte skal styrkes.   

Hvor kan du finne informasjon om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold?

Bufdir har laget en samleside med informasjon som både er rettet mot utsatte personer og hjelpeapparatet. Æresrelatert vold, negativ sosial kontroll og tvangsekteskap | Bufdir

IMDi har publisert en håndbok for håndtering av saker om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, barneekteskap og æresrelatert vold. Dette er en veiledning til hvordan man kan identifisere og følge opp mulige utsatte med referanser til relevant lovverk. Håndbok for håndtering av saker om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, barneekteskap og æresrelatert vold | IMDi Håndboken er under revidering og ny utgave er planlagt ferdig i 2023.

UDI har egne retningslinjer for identifisering og oppfølging av sårbare beboere i asylmottak som kan være utsatt for menneskehandel, barneekteskap eller vold i nære relasjoner, herunder tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. UDI 2015-029 (udiregelverk.no)

Andre ressurser

Minoritetsrådgivere

IMDi har 59 minoritetsrådgivere som er utplassert på ungdoms- og videregående skoler samt ved enkelte voksenopplæringssentra i alle landets fylker. Minoritetsrådgiverne følger opp ungdom som er eller står i fare for å bli utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og/eller æresrelatert vold. Mer informasjon om minoritetsrådgiverne og oversikt over hvor de er utplassert finner du her. IMDi minoritetsrådgivere på ungdomsskoler og videregående skoler | IMDi

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Dette er en nasjonal informasjonstelefon. Røde Kors-telefonen jobber for å forebygge og hjelpe personer som er utsatt. Både ansatte i hjelpeapparatet og privatpersoner kan ta kontakt.  Røde Kors-telefonen (rodekorstelefonen.no)

Skeiv verden

Er en nasjonal interesseorganisasjon for LHBTIQ+ personer med minoritetsbakgrunn. Organisasjonen har lang erfaring med å gi støtte til utsatte for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold. Skeiv Verden