Verger skal som den klare hovedregel ikke samtykke til helsehjelp

I forbindelse med at vaksinasjonsprogrammet mot Covid-19 planlegges og igangsettes innen kort tid, har vi mottatt henvendelse fra en rekke verger med spørsmål om de skal samtykke til vaksinasjon på vegne av den de er verge for. Det korte svaret er nei.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 18.12.2020

Vaksinasjon er helsehjelp, og vergen har i utgangspunktet ingen rolle i spørsmål knyttet til helsehjelp. Helsehjelp til personer som ikke selv kan samtykke besluttes av den som yter helsehjelpen. Det kan innhentes uttalelser fra nærmeste pårørende for å eventuelt avklare hva en tror er i vergehavers interesse, men det er ikke slik at det er nærmeste pårørende som beslutter helsehjelp.  

Hvem kan samtykke til koronavaksine for personer som av ulike grunner ikke selv kan samtykke?

Generelt 
Vaksinasjon vil være omfattet at begrepet «helsehjelp» i pasient- og brukerrettighetsloven (pasientrettighetsloven) § 1-4 bokstav c, da helsehjelp også omfatter forebyggende handlinger. Dette innebærer at det er samme lovs bestemmelser om hvem som skal samtykke til helsehjelpen i kapittel 4, som er utgangspunktet. Hovedregelen er at pasienten selv skal samtykke, så er det gitt særregler som er aktuelle for pasienter som av ulike grunner ikke selv kan samtykke.  

Merk, dersom personen som skal vaksineres er over 16 år og motsetter seg vaksinasjon vil det være lovens kap. 4a som vil regulere handlingen.  

Mindreårige

Reguleres av pasientrettighetsloven §§ 4-4 og 4-5. For helsehjelp generelt for barn under 12 år er det innehaver av foreldreansvar, evt en/begge foreldre som har rett til å samtykke. Ved vaksinasjon er det et krav om at forelderen har foreldreansvar, dvs her har ikke en forelder uten foreldreansvar rett til å samtykke. For vaksiner utenom barnevaksinasjonsprogrammet må begge med foreldreansvar samtykke i tilfeller der barnet har to personer med foreldreansvar.

  • Merk at alle barn over 7 år i størst mulig grad skal medvirke i beslutningen

  • Oppnevnt verge for mindreårig kan være tillagt samme myndighet som den med foreldreansvar etter vergemålsloven § 17 andre ledd. 

Barn mellom 12 og 16, her vil det gjelde det samme som for de under 12, da unntaket i § 4-3 bokstav c neppe er aktuelt i disse sakene

Barn over 16 og under 18, samtykker selv til helsehjelp. Dersom de mangler samtykkekompetanse kan foreldre/andre med foreldreansvar samtykke. 

Har barneverntjenesten overtatt omsorgen for et barn under 16 år etter barnevernloven § 4-6 andre ledd, § 4-8 eller 4-12, har barneverntjenesten rett til å samtykke til helsehjelp. 

Voksen vergehaver:

Utgangspunktet er at vergehaver selv tar stilling til dette, spørsmålet er derfor bare aktuelt i de tilfeller der vergehaver er ute av stand til å samtykke. 

Hvorvidt vergen kan ha en mening om dette avhenger av om vergen også er nærmeste pårørende. Som nærmeste pårørende har du enkelte rettigheter ifb med spørsmål knyttet til helsehjelp. I kraft av å være verge har du derimot ikke noe mandat i spørsmål om behandling tilknyttet helse, heller ikke vaksinasjon. 

Pasientrettighetsloven gir nærmeste pårørende rett til å uttale seg, helsepersonell bestemmer hvilken behandling som gis. Dersom  pasienten aktivt motsetter seg behandlingen (altså at det oppfattes som tvang) kan det uansett ikke gjennomføres uten tvangsvedtak. 

Det finnes en særregel for vergehaver som er fratatt rettslig handleevne på det personlige området, disse skal også selv i størst mulig grad selv samtykke, men dersom dette ikke er mulig kan vergen samtykke.  

 

Ønsker du informasjon om vergemål og koronapass?

Les om hva du kan gjøre dersom du er verge og ønsker å hente ut koronapass for den du er verge for.