Godtgjøring og utgiftsdekning

Du som er oppnevnt verge kan søke om å få godtgjøring og utgiftsdekning for arbeidet.

Er du verge for en nærstående, det vil si ektefelle, samboer, barn eller foreldre, har du kun krav på godtgjøring i særlige tilfeller. I vurderingen av om det foreligger særlige grunner, vil det legges vekt på oppdragets omfang og varighet.

Dersom du er representant for en enslig mindreårig asylsøker finner du informasjon om godtgjøring her.

Ditt mandat og din rolle avgjør satsen

Godtgjøringen ytes som hovedregel etter faste årlige satser. Størrelsen på godtgjøringen avhenger av ditt mandat og om du er alminnelig eller fast verge. Du kan se hva mandatet for oppdraget ditt er i oppnevningsvedtaket.

 • Alminnelig verge er du når du er verge for noen du kjenner, for eksempel en venn, nabo, arbeidskollega eller familie som ikke er nærstående.
 • Faste verger er ofte verge for flere personer og kan karakteriseres som profesjonelle verger.

De faste årlige satsene

Alminnelig verge

Fast verge

Personlige interesser

Økonomiske interesser

Begge

Personlige interesser

Økonomiske interesser

Begge

2 000

3 500

4 000

4 500

7 500

10 000

Timegodtgjøring

Unntaksvis kan du få innvilget timegodtgjøring. Du må da dokumentere at fast årlig sats ikke gir rimelig dekning, og timeforbruket må dokumenteres med detaljerte timelister.

Timegodtgjøring kan for eksempel være aktuelt i oppstartsfasen av et vergemål, i oppdrag som har kort varighet eller lite omfang, og i oppdrag med omfattende bistandsbehov.

Timesatsen er 400 kroner for faste verger og 200 kroner for alminnelige verger.

Advokater som er oppnevnt i egenskap av å være advokat, og hvor oppdraget krever juridisk bistand, godtgjøres time for time etter offentlig salærsats.

Utgiftsdekning

Alle oppnevnte verger har krav på utgiftsdekning etter fast sats kr 1000,- pr. år.

Dersom du har utgifter som utgjør mer enn det dobbelte av den faste årlig satsen, kan du søke oss om å få dekket disse. Når du søker om utvidet utgiftsdekning må du dokumentere alle utgiftene.

Hvem betaler?

Hovedregelen er at den som har verge dekker godtgjøringen til vergen.

Statsforvalteren dekker godtgjøringen når person som har verge har inntekt og formue under fastsatte grenser. Per mai 2021 er grensene:

 • For enslige: inntekt kr 263 869,- formue kr 50 000,-.
 • For ektefeller/samboere samlet: kr 485 178,- formue kr 75 000,-

Hva om personens formue er bundet opp i bolig?

Ved vurderingen av formue skal det normalt ses bort fra formue som er relatert til bolig.

Lav betalingsevne

Statsforvalteren kan dekke godtgjøringen i saker der hensynet til personens betalingsevne tilsier det. For å vurdere betalingsevnen, kan man blant annet se samlet på inntektsnivå, formue, gjeld, løpende bidragsplikt, utleggstrekk, forsørgelsesplikt (ektefelle eller barn), bokostnader med mer. Alt forbruk kan ikke inngå i vurderingen. Uforholdsmessig høye utgifter til forbruk vil normalt ikke tas hensyn til.

Hvis vi skal dekke godtgjøring, må du i søknaden dokumentere at det ikke er midler hos den du er verge for til å dekke godtgjøring og utgiftsdekning. Tilstrekkelig dokumentasjon vil være skriftlig begrunnelse, og et oppsett over inntekter og utgifter som viser den manglende betalingsevnen. Det er ikke tilstrekkelig å vise til at den vergetrengende har mye gjeld, og ikke kan betale kravet.

Hvis du har sendt inn dokumentasjon tidligere, er det tilstrekkelig at du klargjør at situasjonen ikke har endret seg.

Innsending av søknad

Pass på at følgende informasjon er med før du sender inn:

 • Om du søker om godtgjøring og/eller utgiftsdekning
 • Tidsperiode du søker om dekning for
 • Beløp du søker om
 • Hvem som skal dekke vergeutgiftene (evt. begrunnelse ved lav betalingsevne)
 • Saks-ID
 • Navn på verge eller firma (om utbetalingen skal gå til firma eller personlig skattyter)
 • Organisasjonsnummer/personnummer
 • Adresse
 • Kontonummer
 • Fakturanummer (firma)

Send inn

Du kan sende inn via Altinn. Der kan du legge ved vedlegg til søknaden, for eksempel faktura eller timeliste. Alle søknader bør inneholde opplysning om saks-ID.

Dersom du ikke sender inn via Altinn, bruker du dette søknadsskjemaet: 

Utfylt skjema med vedlegg og all nødvendig informasjon kan da sendes per post eller e-post til oss:

E-post: fmovpost@fylkesmannen.no. Vi fraråder å sende sensitiv informasjon via e-post.

Post: Statsforvalteren i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss