Dine oppgaver som verge

Du skal hjelpe personen du er verge for med beslutninger som skal tas. Hva du skal hjelpe til med avhenger av personens ønsker og behov.

Publisert 05.06.2019, Sist endra 04.06.2021

Når Statsforvalteren oppnevner verge får vergen et mandat som sier noe om hva vergemålet omfatter. Vergens mandat skal dekke behovene for hjelp og si noe om hva du kan gjøre som verge. Mandatet skal ikke omfatte mer enn nødvendig.

Vi deler ofte vergens oppgaver inn i hjelp til økonomiske og personlige forhold. I vergefullmakten står det hva mandatet er.

Når det skal tas beslutninger er personens egne ønsker det viktigste. Det er din oppgave å finne ut hva personen vil, og gjøre det personen ber om.

Som verge skal du:

 • la personen ta sine egne valg og beslutninger, og hjelpe til om det er behov for å få gjennomført dem.
 • høre på personen før du tar beslutninger, når det er naturlig.
 • ta beslutninger i tråd med ønsker som er uttrykt.
 • ta beslutninger slik du tror personen ønsker det, hvis personen ikke kan uttrykke sin mening.

Økonomiske forhold

Det kan være mange ulike økonomiske oppgaver du skal hjelpe til med. Det er personens behov som avgjør hva du skal gjøre. Beslutninger i det daglige kan du normalt ta selv sammen med personen du er verge for. Ved avgjørelser som er av særlig betydning for den som har verge skal du rådføre deg med statsforvalteren før du tar beslutningen. Ved større avgjørelser om eiendom og verdier må du søke om statsforvalterens samtykke.

Du skal:

 • hjelpe til med den daglige økonomien
 • dekke utgifter med hans eller hennes inntekter
 • disponere over bankinnskudd
 • opprette/avslutte bankkonti
 • kontrollere og eventuelt endre skattemelding
 • ta vare på verdier og eiendom
 • levere regnskap hvert år, i slutten av april

Personlige forhold

Andre oppgaver du som verge kan få er å passe på personens interesser og rettigheter.

Det kan for eksempel være:

 • håndtere post og andre dokumenter
 • hjelpe til med å søke om stønader fra det offentlige
 • representere personen under vergemål overfor offentlige instanser
 • se til at personen mottar forsvarlige kommunale helse- og omsorgstjenester
 • klage på avgjørelser hvis det er behov for det
 • hjelpe med å bytte fastlege

Noen beslutninger kan du som verge aldri ta selv om personen du er verge for er enig med deg. For eksempel å samtykke til organdonasjon og å stemme ved valg.

Oppgaver andre må gjøre

Du må som verge skille mellom det å sørge for at behov blir dekket og det å faktisk kjøpe varer eller utføre tjenester selv. Det siste er ikke en vergeoppgave. Noen ganger er det derfor andre enn vergen som skal hjelpe personen.

Dette kan gjelde:

 • helsehjelp
 • praktiske gjøremål i hverdagen
 • sosiale aktiviteter
 • omsorgsoppgaver

Disse oppgavene faller utenfor ditt oppdrag som verge.

Vergen har taushetsplikt om informasjon som knytter seg til vergeoppdraget. Vergen kan likevel opplyse om at personen har verge, omfanget av vergemålet og hvem som er verge i den utstrekning det er nødvendig av hensyn til personen selv eller for at du som verge skal kunne utføre oppdraget.

Fortsatt usikker på hva som er oppgavene dine som verge?

 

Ta kontakt