Tilsyn med barneverntjenesten og NAV-kontoret

Dato:
28. oktober 2019 10:00 - 1. november 2019 23:59
Stad:
Lørenskog
Kommune:
Lørenskog
Ansvarleg:
Sosial- og barnevernsavdelingen
Målgruppe:
barneverntjenesten og NAV-kontoret

Tilsynet gjelder ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav, med vekt på brukermedvirkning.

Publisert 21.08.2019

Fylkesmannen skal føre tilsyn med kommunens oppfyllelse av plikter etter barnevernloven kap. 1 til 9, jf. lov om barneverntjenester § 2-3 b, og med kommunens oppfyllelse av plikter etter sosialtjenesteloven kapittel 4 og § 16 første ledd, jf. lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 9.

Tema

Tilsynet er rettet mot kommunens tjenester til unge under 25 år som har eller har hatt barneverntiltak og som har eller kan ha behov for sosiale tjenester fra Nav. Det skal føres tilsyn med at kommunen sikrer at unge som trenger det får et forsvarlig ettervern fra barneverntjenesten og forsvarlige sosiale tjenester fra Nav, med vekt på brukermedvirkning, samarbeid og koordinering.

I barneverntjenesten skal det føres tilsyn med tilbud om ettervern fra 18 år, inkludert informasjon og veiledning om overgangen til voksenlivet i god tid før fylte 18 år. I Nav- kontoret skal det undersøkes om unge som har eller har hatt barneverntiltak blir tilstrekkelig ivaretatt og får de tjenestene de har behov for. I begge tjenestene er det fasen med informasjon, kartlegging/utredning og avgjørelser om tiltak og tjenester som er tema.

Dato:
28. oktober 2019 10:00 - 1. november 2019 23:59
Stad:
Lørenskog
Kommune:
Lørenskog
Ansvarleg:
Sosial- og barnevernsavdelingen
Målgruppe:
barneverntjenesten og NAV-kontoret