Oversikten viser de fleste tilskuddsordninger vi administrerer, men er ikke uttømmende.

Vi publiserer informasjon om ordningene løpende. Vi publiserer også en del informasjon direkte på fagsidene, og anbefaler derfor at du oppretter et abonnement på nyhetsvarsling, der du selv velger hvilke tema du ønsker varsling for.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
15. des Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus Målgruppen for tilskuddsordningen er næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden.
01. des Utlysning av fylkesinntrukne rentemidler i skogbruket for 2021 Organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som arbeider for å fremme interesse for eller utvikling av skogbruk.
30. nov Tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehager Bydeler i Oslo, kommuner i Viken, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner
27. nov Bydeler i Oslo og kommuner i Viken kan fortsatt søke om midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever Bydeler i Oslo og kommuner i Viken
15. nov Tilskudd til digitale læremidler, infrastruktur, utstyr og kompetanse knyttet til hjemmeundervisning Kommuner og Fylkeskommuner
15. nov Tilskudd til opplæring i og på samisk Skoleeiere
01. okt Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge 1.Barn og ungdom i alderen 16-18 år (asylsøkere) med rett og/eller plikt til grunnskoleopplæring, som søker oppholdstillatelse eller familiegjenforening. 2.Ungdom i alderen 16-18 år (asylsøkere), som søker om oppholdstillatelse eller familiegjenforening, og som har rett til videregående opplæring.
30. sep Nå kan du søke tilskudd fra Buskerud jordbruksfond Enkeltpersoner, som har dårlig økonomi og som er selveier eller har bruksrett på dyrka eller dyrkbar jord i minst 10 år, eller til fellestiltak av slike enkeltpersoner. Den dyrka eller dyrkbare jorda må ligge i tidligere Buskerud fylke.
18. sep Tilretteleggingsmidler 2020-2021, lokal prioritering Barnehager/barnehageeiere med ansatte som tar barnehagelærerutdanning ved siden av jobb.
18. sep Tilskudd til arbeid med samiske barn og barn av nasjonale minoriteter Barnehager med samiske barn og barn av nasjonale minoriteter
10. sep Ekstra midler til kompetanseheving knyttet til fagfornyelsen Fylkeskommune, kommuner og friskoler
04. sep Mulighet til å søke midler til kompetanseutvikling i voksenopplæringen Skoler som tilbyr opplæring til voksne
01. sep Sårbare eldre - aktivitetstilbud og besøksvert Eldre personer som er langtidsboende ved sykehjem og i omsorgsbolig med heldøgns bemanning
01. sep Sårbare eldre - Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet Seniorer og eldre som bor i eget hjem eller omsorgsbolig
25. aug Tilskudd NAV - Covid-19 NAV-kontor
20. aug Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser som har behov for tidlig utredning, behandling, oppfølging og støtte, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
20. aug Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
29. jun Tilskudd til smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykiske helseproblemer Kommunene
31. mai Utlysning av prosjektskjønnsmidler for 2020- endret søknadsfrist Oslo kommune og kommuner i Viken
31. mai Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever Bydeler i Oslo og kommuner i Viken
31. mai Skjønnsmidler til små private eller ideelle barnehager Oslo kommune og kommuner i Viken
27. mar Utlysning av midler til fjellandbruket i Hallingdal og Numedal Fjellandbruket i Hallingdal og Numedal
16. mar Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud Personer med økt risiko for- eller som har utviklet sammensatte helseplager eller kronisk sykdom, og personer som trenger hjelp til endring av levevaner og/eller mestring av sykdom og plager
01. mar Landbrukets klima- og miljømidler 2020 Landbruksforetak, kommuner, fag- og næringsorganisasjoner, utrednings- og forskningsmiljøer, kompetansebedrifter og andre bedrifter
01. mar Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Kommuner/bydeler
01. mar Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene Helsepersonell ansatt i kommunal helse- og omsorgstjenester
01. mar Kommunalt rusarbeid Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
01. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (f. eks. NAV, barnevernstjeneste, barnehager og skoler)
01. mar Omsorgsplan 2020 – implementering av velferdsteknologi Primær målgruppe: kommuner Sekundær målgruppe: brukere av helse og omsorgstjenester, og deres pårørende
15. feb Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader i 2021 Husdyreiere, personer, virksomheter, kommuner og lokalsamfunn
01. feb Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Kommunens ulike virksomheter og dens ansatte, samt arenaer som har betydning for innbyggernes psykiske helse og rusmiddelbruk samt trivsel og mestring.
01. feb Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret NAV-kontor i Oslo og Viken
17. jan Nå kan du søke om tilskudd for å ta vare på natur og miljø Privatpersoner, frivillige organisasjoner, private virksomheter, kommuner
Søknadsfrist Tittel
15. des Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus
01. des Utlysning av fylkesinntrukne rentemidler i skogbruket for 2021
30. nov Tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehager
27. nov Bydeler i Oslo og kommuner i Viken kan fortsatt søke om midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever
15. nov Tilskudd til digitale læremidler, infrastruktur, utstyr og kompetanse knyttet til hjemmeundervisning
15. nov Tilskudd til opplæring i og på samisk
01. okt Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge
30. sep Nå kan du søke tilskudd fra Buskerud jordbruksfond
18. sep Tilretteleggingsmidler 2020-2021, lokal prioritering
18. sep Tilskudd til arbeid med samiske barn og barn av nasjonale minoriteter
10. sep Ekstra midler til kompetanseheving knyttet til fagfornyelsen
04. sep Mulighet til å søke midler til kompetanseutvikling i voksenopplæringen
01. sep Sårbare eldre - aktivitetstilbud og besøksvert
01. sep Sårbare eldre - Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet
25. aug Tilskudd NAV - Covid-19
20. aug Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging
20. aug Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov
29. jun Tilskudd til smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykiske helseproblemer
31. mai Utlysning av prosjektskjønnsmidler for 2020- endret søknadsfrist
31. mai Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever
31. mai Skjønnsmidler til små private eller ideelle barnehager
27. mar Utlysning av midler til fjellandbruket i Hallingdal og Numedal
16. mar Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud
01. mar Landbrukets klima- og miljømidler 2020
01. mar Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
01. mar Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene
01. mar Kommunalt rusarbeid
01. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd
01. mar Omsorgsplan 2020 – implementering av velferdsteknologi
15. feb Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader i 2021
01. feb Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
01. feb Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret
17. jan Nå kan du søke om tilskudd for å ta vare på natur og miljø