Oversikten viser de fleste tilskuddsordninger vi administrerer, men er ikke uttømmende.

Vi publiserer informasjon om ordningene løpende. Vi publiserer også en del informasjon direkte på fagsidene, og anbefaler derfor at du oppretter et abonnement på nyhetsvarsling, der du selv velger hvilke tema du ønsker varsling for.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
31. des Utlysning av midler til utredning og tilrettelegging i landbruket Organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorganer, som har til hensikt å utvikle landbruket
01. des Utlysning av fylkesinntrukne rentemidler i skogbruket for 2020 Organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som arbeider for å fremme interesse for eller utvikling av skogbruk.
30. nov Tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehager Bydeler, kommuner, barnehageeiere, barnehager og frivillige lag, foreninger og organisasjoner
30. nov Tilskudd til arbeid med samiske barn og barn av nasjonale minoriteter Barnehager med samiske barn eller barn av nasjonale minoriteter
29. nov Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever Bydeler i Oslo og kommuner i Viken
29. nov Tilretteleggingsmidler 2019-2020 til barnehageeier - lokal prioritering Barnehager med ansatte som har dispensasjon fra utdanningskravet
01. nov Tilskudd til drift av beite- og sankelag og søknad om rovvilterstatning Beitelag
31. okt Tilskudd til kompetansehevingstiltak for lærere og ledere som underviser voksne Lærere og ledere som gir opplæring etter opplæringslova kapittel 4a og/eller etter forskrift 19. april 2012 nr. 358 om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Målgruppen omfatter også lærere og ledere som deltar i forsøket med modulstrukturerte læreplaner.
18. okt Utlysning av midler til fjellandbruket 2019 Prosjekter for fjellandbruket i Hallingdal og Numedal
15. okt Tilretteleggingsmidler 2019-2020 til barnehageeier - lokal prioritering Barnehager og barnehageeiere
15. okt Tilskudd til regionale miljøtiltak Bønder
01. okt Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Ungdom i alderen 16-18 år med rett og/eller plikt til grunnskoleopplæring / rett til videregående opplæring, som søker oppholdstillatelse eller familiegjenforening.
30. sep Nå kan du søke tilskudd fra Buskerud jordbruksfond Enkeltpersoner, som har dårlig økonomi og som er selveier eller har bruksrett på dyrka eller dyrkbar jord i minst 10 år, eller til fellestiltak av slike enkeltpersoner. Den dyrka eller dyrkbare jorda må ligge i Buskerud fylke.
13. sep Tilskudd til tros- og livssynssamfunn: Forlenget frist for å sende inn korrigert oversikt i 2019 Tros- og livssynssamfunn
13. sep Ny frist for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn i 2019 Trossamfunn i Østfold, Akershus, Oslo og Buskerud
10. sep 2. utlysning av tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2019 Bydeler i Oslo og kommuner i Viken
21. aug Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov Kommuner, statlige foretak, eller kommuner og helseforetak
31. mai Utbetaling 2 av tilretteleggingsmidler med lokal prioritering for studieåret 2018-2019 Barnehageeiere som fikk utbetalt tilretteleggingsmidler høsten 2018
01. apr Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Ungdom i alderen 16-18 år med rett og/eller plikt til grunnskoleopplæring / rett til videregående opplæring, som søker oppholdstillatelse eller familiegjenforening.
31. mar Prosjektskjønnsmidler 2019 Kommuner i Buskerud, Akershus, Østfold samt Oslo kommune
15. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (f. eks. NAV, barnevernstjeneste, barnehager og skoler)
26. feb Utlysning av støtte til økologiske prosjekter i Oslo og Akershus Organisasjoner, institusjoner, kommuner og samarbeidsorganer
15. feb Midler til utvalgte kulturlandskap i landbruket - Oslo og Akershus Utvalgte kulturlandskap i Oslo og Akershus
15. feb Tilskudd til forbyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader 2019 Foretak med produksjonsdyr i landbruket, kommuner og lokalsamfunn
01. feb Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret NAV-kontor
01. feb Omsorgsplan 2020 - Innføring av velferdsteknologiske løsninger Primær målgruppe er kommuner. Sekundær målgruppe er mottakere av helse og omsorgstjenester
15. jan Søk midler for å ivareta natur og miljø Privatpersoner, frivillige organisasjoner, private virksomheter, kommuner og andre aktører
Søknadsfrist Tittel
31. des Utlysning av midler til utredning og tilrettelegging i landbruket
01. des Utlysning av fylkesinntrukne rentemidler i skogbruket for 2020
30. nov Tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehager
30. nov Tilskudd til arbeid med samiske barn og barn av nasjonale minoriteter
29. nov Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever
29. nov Tilretteleggingsmidler 2019-2020 til barnehageeier - lokal prioritering
01. nov Tilskudd til drift av beite- og sankelag og søknad om rovvilterstatning
31. okt Tilskudd til kompetansehevingstiltak for lærere og ledere som underviser voksne
18. okt Utlysning av midler til fjellandbruket 2019
15. okt Tilretteleggingsmidler 2019-2020 til barnehageeier - lokal prioritering
15. okt Tilskudd til regionale miljøtiltak
01. okt Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge
30. sep Nå kan du søke tilskudd fra Buskerud jordbruksfond
13. sep Tilskudd til tros- og livssynssamfunn: Forlenget frist for å sende inn korrigert oversikt i 2019
13. sep Ny frist for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn i 2019
10. sep 2. utlysning av tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2019
21. aug Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov
31. mai Utbetaling 2 av tilretteleggingsmidler med lokal prioritering for studieåret 2018-2019
01. apr Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge
31. mar Prosjektskjønnsmidler 2019
15. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd
26. feb Utlysning av støtte til økologiske prosjekter i Oslo og Akershus
15. feb Midler til utvalgte kulturlandskap i landbruket - Oslo og Akershus
15. feb Tilskudd til forbyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader 2019
01. feb Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret
01. feb Omsorgsplan 2020 - Innføring av velferdsteknologiske løsninger
15. jan Søk midler for å ivareta natur og miljø