Utlysning av midler til fjellandbruket 2023

Søknadsfrist:
24. mars 2023 23:59
Målgruppe:
Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Rollag og Nore og Uvdal.
Ansvarleg:
Landbruksavdelingen
Kven kan søke:
Organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorganer som har til hensikt å utvikle landbruk og landbruksbaserte næringer i fjellområdene.

Vi forvalter i år 750 000 kroner til prosjekter som skal styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellandbruket. Dette omfatter følgende kommuner i Hallingdal og Numedal; Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Rollag og Nore og Uvdal.

Publisert 24.01.2023
Fjellandskap med geiter på beite.
Aktiv geiteseter i Ål kommune. Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Formål

Midlene skal styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellområdene innenfor tradisjonelt landbruk og bygdenæringer. De skal stimulere til økt utvikling og bruk av landbrukets ressurser i fjellområdene.

Søknadsfrist

Frist for å søke om midler er fredag 24. mars 2023. Søknader som mottas etter tidsfristen vil bli avvist.

Kriterier for tildeling

Fjellandbruket ivaretar mange viktige verdier, og det må legges til rette for en god og bærekraftig utvikling. Ryggraden i fjellandbruket er den grovfôrbaserte husdyrdriften, men tilleggsnæringer knyttet til reiseliv bidrar også til en betydelig del av verdiskapingen.

Innenfor det tradisjonelle landbruket kan aktuelle temaer være agronomi, tilpasning til framtidig klima, bruk av utmarksbeite og utfordringer knyttet til dette, stølsdrift, birøkt, rekruttering og eierskifte. For tilleggsnæringer kan det være utvikling av lokalmatprodukter, markedsføring og distribusjon av lokalmat, verdiskaping basert på jakt- og fiskeressurser, hytteutleie, og bruk av setre og seterkultur som utgangspunkt for aktivitet. Organisering av studieturer eller fagsamlinger innenfor aktuelle tema som ledd i nettverksbygging, kompetanseoppbygging og ivaretakelse av nye/unge bønder er også relevante tiltak.

Midlene skal støtte opp om tiltak på tvers av kommunene. Det er en målsetning at prosjektene gir konkrete resultater i form av økt verdiskaping, aktivitet og rekruttering. Tildelingen vil gjøres i samråd med faglagene og skal også forankres i nasjonale føringer gitt til Statsforvalteren.

Landbruksstrategi 2021 – 2030 for Viken fylkeskommune legger til rette for et aktivt fjellandbruk, se spesielt s. 33 – 35. Det kan ligge til rette for økologiske og bærekraftige produksjonsformer også i fjellandbruket.

Handlingsplan for økt økologisk produksjon, omsetning og forbruk i Oslo og Viken 2022 – 2026  kan være en inspirasjonskilde dersom du ønsker å søke fjellandbruksmidler til økologisk produksjon i fjellområdene.

Vi forbeholder oss retten til å prioritere innkomne søknader i tråd med disse føringene.

Kostnader og finansiering

Vi kan gi tilskudd på inntil 75 % av totale prosjektkostnader til utrednings- og tilretteleggingstiltak. Egenfinansiering (egeninnsats, egne midler etc.) må utgjøre minst 25 % av finansieringsplanen.

Søknadsskjema

Bruk søknadsskjema i lenken til høyre. Søknadsskjema og eventuelle vedlegg (utfyllende prosjektplan o.l.) sendes til sfovpost@statsforvalteren.no

Ta kontakt dersom du lurer på noe om utlysningen eller utfylling av søknadsskjema.

 

Søknadsfrist:
24. mars 2023 23:59
Målgruppe:
Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Rollag og Nore og Uvdal.
Ansvarleg:
Landbruksavdelingen
Kven kan søke:
Organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorganer som har til hensikt å utvikle landbruk og landbruksbaserte næringer i fjellområdene.