Utlysning av fylkesinntrukne rentemidler i skogbruket for 2022

Søknadsfrist:
1. desember 2021 23:59
Målgruppe:
Organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som arbeider for å fremme interesse for eller utvikling av skogbruk.
Ansvarleg:
Landbruksavdelingen

Her kan organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som arbeider for å fremme interesse for - eller utvikling av - skogbruk søke om økonomisk støtte. Søknadsfrist 1. desember 2021.

Publisert 07.09.2021

Det kan søkes om rentemidler fra skogfond for 2022 til konkrete prosjekter og tiltak til fremme av skogbruket.

Eksempler på hva det kan gis støtte til er:

 • Informasjonsmateriell
 • Veiledning
 • Opplæring
 • Undersøkelser
 • Fellesutgifter i sammenheng med skogfaglige arrangementer

Det gis tilskudd til konkrete tiltak, ikke ordinær drift av organisasjoner. Prosjekt eller tiltak må ha regional betydning. Prosjekter av kommunal eller lokal betydning skal sendes til landbruksforvaltningen i den enkelte kommune.

Statsforvalteren i Oslo og Viken vil prioritere søknader som er rettet mot å synliggjøre skogen og skogbrukets betydning i samfunnet, og særlig tiltak rettet mot barn og ungdom.

Krav til søknaden

Søknaden må beskrive tiltaket kort og inneholde:

 • Målsetting
 • Målgruppe
 • Framdriftsplan
 • Kostnadsoverslag
 • Finansieringsplan
 • Eventuelle samarbeidspartnere
 • Eventuell formidlingsplan

Vi stiller krav til delfinansiering, for eksempel i form av egeninnsats.

Se gjerne på vår mal for søknad med eksempel på oppsett.

Krav til sluttrapport

Prosjekter av større omfang må levere sluttrapport sammen med utbetalingsanmodningen når prosjektet er ferdig. Dette vil komme frem av vedtaksbrevet som gir tilsagn om rentemidler.

Se gjerne på vår mal for sluttrapport for informasjon om hva sluttrapporten bør inneholde.

Send søknaden til:

Søknad merket “Fylkesinntrukne rentemidler 2022” sendes til sfovpost@statsforvalteren.no eller Statsforvalteren i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS

Søknadsfrist:
1. desember 2021 23:59
Målgruppe:
Organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som arbeider for å fremme interesse for eller utvikling av skogbruk.
Ansvarleg:
Landbruksavdelingen