Midlertidig styrking av psykisk helse- og rusarbeid

Søknadsfrist:
25. juni 2021
Målgruppe:
barn, unge og voksne med psykiske plager / rusproblemer som har behov for hjelp.
Ansvarleg:
Helseavdelingen
Kven kan søke:
Kommuner

Tilskuddet er midlertidig og opprettet for å styrke kommunenes lavterskeltilbud og kapasitet til å møte det akutte behovet for psykososial oppfølging av personer med ettervirkninger av sosial isolasjon og andre belastninger knyttet til pandemisituasjonen.

 

Publisert 21.05.2021

Styrkingen vil måtte ta utgangspunkt i lokale forhold og behov. Lavterskeltilbudet bør styrkes for å kunne gi rask hjelp til de som har eller har hatt det spesielt vanskelig gjennom pandemien.

Tilskuddet blir lyst ut med forbehold om Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett 2021.

Mål for ordningen:

Formålet med tilskuddet er å midlertidig styrke og øke tilgangen til eksisterende kommunale lavterskel behandlingstilbud innenfor psykisk helse og rusarbeid som følge av koronapandemien.

Ordningen bør ses i sammenheng med den midlertidige tilskuddsordningen Smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykiske helseproblemer og andre tilskuddsordninger på kap. 765, post 60 og 62.

Målgruppen er barn, unge og voksne med psykiske plager / rusproblemer som har behov for hjelp.

Søknaden skal inneholde

  • Søkerens mål med tilskuddet
  • Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
  • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)

Søknaden undertegnes av rådmann/kommunedirektør eller den som har signeringsfullmakt.

Tillegg og presiseringer:

Søknaden skal være kortfattet og gi en poengtert beskrivelse av hvordan kommunen vil styrke sitt tilbud, sett opp mot tildelingskriteriene og rapporteringspunktene.

Søknadsskjema ligger til nedlasting i høyre marg.

Søknad med underskrift sendes til sfovpost@statsforvalteren.no Det vil ikke være ny søknadsrunde etter 25.06.21.

Kommuner kan søke midler alene eller i samarbeid med andre kommuner, med spesialisthelsetjenesten eller med andre aktører. Søkerkommune står administrativt og økonomisk ansvarlig, og det er denne kommunen et innvilget tilskudd utbetales til.

Søknadsfrist:
25. juni 2021
Målgruppe:
barn, unge og voksne med psykiske plager / rusproblemer som har behov for hjelp.
Ansvarleg:
Helseavdelingen
Kven kan søke:
Kommuner