Tilskudd til infrastruktur, utstyr og kompetanse knyttet til hjemmeundervisning

Søknadsfrist:
9. april 2021 23:59
Målgruppe:
Kommuner og Fylkeskommuner
Ansvarleg:
Barnehage og utdanningsavdelingen
Kven kan søke:
Kommuner og Fylkeskommuner
Rapporteringsfrist:
1. august 2022

Statsforvalteren i Oslo og Viken er i år tildelt kr 22 169 000,- til tiltak for å styrke infrastruktur, kompetanse i digital kommunikasjon, samt andre nødvendige tiltak for å bøte på levekårsutfordringer som er til hinder for hjemmeundervisning. Midlene skal tildeles kommuner og fylkeskommuner etter søknad. Frist er 9. april.

Publisert 25.02.2021

Målet for tilskuddsordningen er å legge til rette for digital hjemmeundervisning i forbindelse med Covid-19-Utbruddet, gjennom å:

  • styrke digital infrastruktur og systemer, samt kompetanse på drift av disse
  • bidra til utjevning av levekårsforskjeller, der disse er til hinder for digital hjemmeundervisning

Tiltakene skal rette seg mot elever, lærlinger og lærekandidater, herunder voksne, og lærere i offentlig grunn- og videregående skoler i Norge. Aktuelle tiltak kan være:

  • nødvendig infrastruktur for å gjennomføre undervisning hjemme, herunder nettilgang
  • hente inn kapasitet og/eller kompetanse i organisasjonen for å ivareta infrastruktur/fellesløsninger som brukes ved undervisning hjemme
  • digitalt utstyr som brukes til kommunikasjon mellom lærer og elev i en situasjon med undervisning hjemme. Utstyr som anskaffes kan være utstyr til utlån eller gå inn i «en-til-en»-ordning.
  • tilgang til digitale verktøy for samhandling/kommunikasjon mellom lærer og elev

Det gis ikke støtte for allerede gjennomførte tiltak. Søknader om digitale læremidler dekkes ikke i denne ordningen. 

Tilskuddsordningen er skjønnsmiddelordning. Ved tildeling av skjønnsmidler skal Statsforvalteren gjøre en helhetlig vurdering av kommunens/fylkeskommunens behov.

Utdanningsdirektoratet vil etablere en egen søknadsordning for friskoler.

Søknad sendes på digitalt skjema (lenke nedenfor) innen 9. april 2021: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jqVvilNR-kuai1c9mFpBhuKh_MYtpk5GnzjaVkXKUN1UMDMySlo3VjVGN01TTVY0TUZVUjZWS1o4OS4u 

Søknadsfrist:
9. april 2021 23:59
Målgruppe:
Kommuner og Fylkeskommuner
Ansvarleg:
Barnehage og utdanningsavdelingen
Kven kan søke:
Kommuner og Fylkeskommuner
Rapporteringsfrist:
1. august 2022