Utlysning av midler til fjellandbruk i Oslo og Viken 2021

Søknadsfrist:
26. mars 2021 23:59
Målgruppe:
Organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorganer som har til hensikt å utvikle landbruk og landbruksbaserte næringer i fjellområdene i Hallingdal og Numedal
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Kven kan søke:
Organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorganer som har til hensikt å utvikle landbruk og landbruksbaserte næringer i fjellområdene i Hallingdal og Numedal
Geiter i Ål kommune.
Geiter i Ål kommune. Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

I 2021 forvalter Statsforvalteren i Oslo og Viken 985 000 kroner til prosjekter som skal styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellandbruket. Dette omfatter kommuner i Hallingdal og Numedal; Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Rollag og Nore og Uvdal.

Publisert 03.02.2021

Formål

Fjellandbruksmidlene skal styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellområdene innenfor tradisjonelt landbruk og bygdenæringer. De skal stimulere til økt utvikling og bruk av landbrukets ressurser i fjellområdene.

Hvem kan søke?

Organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorganer som har til hensikt å utvikle landbruk og landbruksbaserte næringer i fjellområdene.

Søknadsfrist

Frist for å søke om midler er fredag 26. mars 2021. Søknader som kommer etter tidsfristen vil bli avvist.

Kriterier for tildeling

I Regionalt næringsprogram (RNP) for Oslo og Viken 2019 – 2022 er fjellandbruket ett av ti innsatsområder. Fjellandbruket ivaretar mange viktige verdier, og det må legges til rette for en god og bærekraftig utvikling. Ryggraden i fjellandbruket er den grovfôrbaserte husdyrdriften, men tilleggsnæringer knyttet til reiseliv bidrar også til en betydelig del av verdiskapingen.

Innenfor det tradisjonelle landbruket kan aktuelle temaer være agronomi, tilpasning til framtidig klima, bruk av utmarksbeite og utfordringer knyttet til dette, stølsdrift, birøkt, rekruttering og eierskifte. For tilleggsnæringer kan det være utvikling av lokalmatprodukter, markedsføring og distribusjon av lokalmat, verdiskaping basert på jakt- og fiskeressurser, hytteutleie, og bruk av setre og seterkultur som utgangspunkt for aktivitet. Organisering av studieturer eller fagsamlinger innenfor aktuelle tema som ledd i nettverksbygging, kompetanseoppbygging og ivaretakelse av nye/unge bønder er også relevante tiltak.

Midlene skal støtte opp om tiltak på tvers av kommunene. Det er en målsetning at prosjektene gir konkrete resultater i form av økt verdiskaping, aktivitet og rekruttering. Tildelingen vil gjøres i samråd med faglagene, og skal forankres i RNP, samt Tildelingsbrev og Virksomhets- og økonomiinstruks for Statsforvalteren. Vi forbeholder oss retten til å prioritere innkomne søknader i tråd med disse føringene.

Kostnader og finansiering

Vi kan gi tilskudd på inntil 75 % av totale prosjektkostnader til utrednings- og tilretteleggingstiltak. Egenfinansiering (egeninnsats, egne midler etc.) må utgjøre minst 25 % av finansieringsplanen.

Søknadsskjema

Bruk søknadsskjema i lenken til høyre. Søknadsskjema og eventuelle vedlegg (utfyllende prosjektplan o.l.) sendes på e-post til vårt postmottak

Ta kontakt dersom du lurer på noe om utlysningen eller utfylling av søknadsskjema.

Søknadsfrist:
26. mars 2021 23:59
Målgruppe:
Organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorganer som har til hensikt å utvikle landbruk og landbruksbaserte næringer i fjellområdene i Hallingdal og Numedal
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Kven kan søke:
Organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorganer som har til hensikt å utvikle landbruk og landbruksbaserte næringer i fjellområdene i Hallingdal og Numedal