Implementering av velferdsteknologiske løsninger fra prosjekt til drift

Søknadsfrist:
1. mars 2021
Målgruppe:
Målgruppen er kommuner. Målgruppen i siste instans er brukere av helse og omsorgstjenester og deres pårørende.
Ansvarleg:
Statsforvalteren forvalter tilskuddsordningen i samarbeid med Helsedirektoratet
Kven kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
1. april 2021 23:59

Målet for ordningen er å stimulere kommunene til å tenke helhetlig og tverrsektorielt, ved å integrere og forankre helhetlige tjenestemodeller, slik at velferdsteknologi forblir et godt integrert tilbud i kommunenes helse- og omsorgstjenester. 

Publisert 05.02.2021

Dette skjer ved å videreføre tilegnet kunnskap og erfaring fra trygghets- og mestringsoppdraget, og en tydelig organisering av sentrale roller og ansvarsområder.

Målgruppen er kommuner som allerede deltar i Nasjonalt velferdsteknologiprogrammet samt nye kommuner som  er modne nok til å integrere velferdsteknologi helhetlig og på tvers av sektorer i sine helse- og omsorgstjenester.

Søknadsskjema og ytterligere opplysninger finnes på Helsedirektoratets hjemmeside om ordningen, se lenke i høyre marg.

Ubrukte midler

  1. Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.
  2. Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret, skal dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene.

Rapportering

Vi gjør oppmerksom på at det både skal rapporteres via Nasjonalt velferdsteknologiprogram og til Statsforvalteren. Rapport til Statsforvalteren gis på samme skjema  som Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd, og med samme frist.

Søknadsfrist:
1. mars 2021
Målgruppe:
Målgruppen er kommuner. Målgruppen i siste instans er brukere av helse og omsorgstjenester og deres pårørende.
Ansvarleg:
Statsforvalteren forvalter tilskuddsordningen i samarbeid med Helsedirektoratet
Kven kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
1. april 2021 23:59