Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret - 2021

Søknadsfrist:
1. februar 2021
Målgruppe:
NAV-kontor
Ansvarleg:
AVDIR, Fylkesmannen/Statsforvalteren i Oslo og Viken, sosial- og barnevernavdelingen
Kven kan søke:
NAV-kontor
Rapporteringsfrist:
1. februar 2022

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av de sosiale tjenester i NAV-kontor.

Publisert 22.12.2020

Hvem kan søke: NAV-kontor

Søknadsfrist: 1. februar 2021

Tidsperiode: Tilskudd gis primært for ett år fra oppstartsdato men det kan gis i inntil tre  år til samme tiltak 

Rapportering: Frist for statusrapportering og regnskapsrapportering er 1.februar 2022

Referanse: Kapittel 0621 post 63, Arbeids- og sosialdepartementet 

Beløp: Det gis inntil 610 000 kroner per 100 prosent stilling (lønn og sosiale utgifter) og inntil 10 000 kroner per tiltak til kompetanse som trengs spesifikk for dette tiltaket (for eksempel design, evaluering, utvikling og/eller faglig).  

Vi ønsker å prøve ut ulike modeller og virkemidler for å få mer kunnskap om gode tiltak og hvordan disse kan spres. Målet er å få erfaring med disse virkemidlene for videre utvikling av tilskuddsordningen. Vi ønsker blant annet å prøve ut nettverk/ klyngesamarbeid og ekstern prosessevaluering på enkelte tiltak som melder sin interesse i søknadskjemaet.

Formål og målgruppe

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av sosiale tjenester som er hjemlet i sosialtjenesteloven. Det overordnete målet er et helthetlig og samordnet tjenestetilbud tilpasset brukernes behov.  Gjennom nye arbeidsmetoder og samarbeidsformer skal brukerne oppleve økt kvalitet i tjenestene, og derigjennom bedring i levekår. Tjenestene skal utformes slik at brukere kan få en mulighet å nyttiggjøre sin arbeidsevne, slik at flest mulig kommer i lønnet arbeid og beholder tilknytningen i arbeidslivet over tid. 

Målgruppen for ordningen er sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon. Se utvalgte sosialtjenestetall.

Følgende utviklingsområder vil bli særskilt prioritert i 2021 

  • Bruk av ordinært arbeidsliv 
  • Oppfølging av barnefamilier, ungdom og innvandrere 
  • Sikring av sårbare overganger, blant annet løslatelse etter straffegjennomføring, overganger mellom ulike tjenester, utdanning og arbeidsliv

Utvalgte sosialtjenestetall (pdf)

Vi oppfordrer NAV-kontor til 

Det gis ikke tilskudd til

  • kommuner som mottar programfinansiering gjennom 0-24 satsningen og som søker om tiltak til samme målgruppe 
  • implementering av ferdig utviklede metoder og arbeidsmåter
  • søknader som kun beskriver kapasitetsøkning i tjenesten

Hvordan søker du

Utfylt søknad signeres og sendes til fylkesmannen (statsforvalteren) i ditt fylke. På fylkesmannen.no finner du kontaktinformasjon. (statsforvalteren.no fra 01.01.2021)