Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader i 2021

Søknadsfrist:
15. februar 2021
Målgruppe:
Husdyreiere, personer, virksomheter, kommuner og lokalsamfunn
Ansvarleg:
Landbruksavdelingen og Klima- og miljøvernavdelingen
Kven kan søke:
Personer, virksomheter, kommuner, organisasjoner

Nå kan du søke om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Hos Statsforvalteren i Oslo og Viken er søknadsfristen 15. februar. 

Publisert 11.01.2021

Tilskuddordningen er ment å bidra til å forbygge skader på husdyr og tamrein påført av rovvilt. Ordningen skal også bidra til å dempe konflikter og begrense ulemper. Du kan lese mer om hvilke tiltak du kan søke om i forskrift om tilskudd til forbyggende tiltak mot rovviltskade og konfliktdempende tiltakSøknaden sendes via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Forebyggende tiltak

Den primære målgruppen er husdyreiere. En forutsetning for å gi tilskudd er at tiltakene med stor sannsynlighet kan ventes å gi en tapsreduserende effekt. Tiltak som fysisk skiller rovdyr fra beitedyr slik som flytting til mindre rovviltutsatte beiter (fjellbeiter) og rovdyravvisende gjerder er blant tiltakene som kan støttes. Områder med stort skadepotensiale, det vil si høy tetthet av beitedyr og/eller rovdyr, prioriteres. Videre vil tiltak som omfatter fellesløsninger for hele beitelag/sankelag eller flere besetninger bli prioritert foran tiltak i den enkelte besetning. Dette kan være tiltak som beredskapsarealer og elektronisk overvåkning. Vi oppfordrer de som har gjerder av eldre standard til å søke om midler til oppgradering av gjerdet til gjeldende standard.

  • Rovdyravvisende gjerder: Kart som viser aktuell gjerdetrasé må legges ved søknaden. Leverandør av gjerdeutstyr kan være behjelpelig med å lage en plan for utførelsen etter fastsatt standard.
  • Ny Standard for rovdyravvisende gjerder ble publisert 25.06.2018 (Standarden finner du til høyre på siden). Se egen forskrift.

Konfliktdempende tiltak

Målgruppen for tilskudd er personer, kommuner og lokalsamfunn som vil gjennomføre tiltak som har til hensikt å bidra til å øke kunnskap og forståelse for rovvilt og rovviltforvaltning. Lokale, regionale og landsomfattende organisasjoner og forskningsinstitusjoner kan også søke om tilskudd. Tiltak i kommuner skal gjøre lokalsamfunn med rovvilt, særlig ulv og bjørn, i bedre stand til å håndtere konflikter som disse artene kan føre til. Tiltak rettet mot barn og ungdom blir prioritert. Nytt fra 2021 er at det kan søkes om rovdyrbeskyttende vester til hund. Tilskudd kan også gis for å evaluere virkninger av tiltak som allerede er satt i gang.

Akutte tiltak

Det kan kun søkes om tilskudd til akutte tiltak i forbindelse med at det har oppstått akutte tapssituasjoner i beitesesongen og etter nærmere avtale med Statsforvalteren. Ta derfor umiddelbart kontakt med oss på beredskapstelefon 971 35 265. Søknader om akutte tiltak skal sendes inn via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter først etter at Statsforvalteren er kontaktet.

Se «forskrift om tilskudd til forbyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak» for mer informasjon om støtteberettigede tiltak. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål knyttet til søknad om FKT-midler.

Støtteordning til kommuner med ulverevir

Denne ordningen trådte i kraft i 2017 og gir kommuner med ulverevir midler til ny næringsutvikling, tjenestetilbud eller andre tiltak som er relatert til ulv. Ordningen gjelder for kommuner i Innlandet og Viken som har ett eller flere ulverevir, basert på Rovdatas informasjon om revir i endelig bestandsrapport. Søknaden skal sendes inn via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. 

Søknadsfrist:
15. februar 2021
Målgruppe:
Husdyreiere, personer, virksomheter, kommuner og lokalsamfunn
Ansvarleg:
Landbruksavdelingen og Klima- og miljøvernavdelingen
Kven kan søke:
Personer, virksomheter, kommuner, organisasjoner