Tilskudd NAV - Covid-19

Søknadsfrist:
25. august 2020
Målgruppe:
NAV-kontor
Ansvarleg:
AVDIR/ FM Sosialseksjonen
Kven kan søke:
NAV-kontor i Oslo og Viken
Rapporteringsfrist:
1. oktober 2021

Midlertidig tilskudd til de sosiale tjenestene i NAV-kontoret for å håndtere konsekvenser av Covid-19

Publisert 20.07.2020
Hvem kan søke NAV-kontor
Søknadsfrist Når søknad er mottatt vurderes den og det tildeles midler fortløpende. Siste frist for å sende inn søknad er 1.september 2020. Det er lagt opp til en enkel søknadsprosess og en mer utfyllende rapportering.
Rapportering Frist for en kort statusrapportering er 15.januar 2021. Frist for rapportering på måloppnåelse, erfaringer og regnskap er 1.oktober 2021
Tidsperiode Tilskudd gis for et år fra oppstartsdato
Referanse Kapittel 0621 post 63, Arbeids- og sosialdepartementet
Midler til Midlene kan benyttes både til kompetanse- og utviklingstiltak og ekstra personalressurser

 

Her finner du informasjon fra Arbeids- og velferdsdirektoratet i forbindelse med utbruddet av Convid-19 https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/for-kommunen/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-til-kommunene

Hvilke lokale utfordringer kan dette utviklingstilskuddet bidra på?

Formålet med tilskuddet er å støtte omstilling og nye arbeidsmåter for å håndtere et forventet økt behov for sosiale tjenester og tiltak i kommunene etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) som følge av konsekvenser av utbrudd av Covid-19.

Målgruppen for tilskuddet

Sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig eller forverret livssituasjon som følge av konsekvenser av utbrudd av Covid-19

Det er ønskelig at tilskuddet skal bidra til at målgruppen har fått bistand som bidrar til å overvinne en vanskelig ellers forverret livssituasjon som følge av utbruddet av covid-19.

Et endret eller økt behov for sosiale tjenester er ivaretatt gjennom omstilling og nye arbeidsmåter for blant annet

  • Ivaretakelse av personer med sosiale og sammensatte problemer som rammes spesielt av konsekvensene av Covid-19 situasjonen
  • Innsats for å forebygge langvarige økonomiske vansker for personer og familier som følge av Covid-19 situasjonen
  • Ivaretakelse av familier med barn, og unge, som rammes spesielt av konsekvensene av Covid-19 situasjonen

 

Hvilke tiltak blir prioritert ?

Fylkesmannen prioriterer fortløpende i henhold til regelverket og egen budsjettramme. Det anbefales å ta kontakt med embetet så fort som mulig. Samlet budsjettramme for tilskuddet nasjonalt er 40 millioner kroner.

 

De tiltak som vil bli prioritert er de som i størst mulig grad gjennom omstilling og nye arbeidsmåter håndterer et endret eller forventet økt behov for sosiale tjenester og tiltak i kommunene etter sosialtjenesteloven som følge av konsekvenser av utbrudd av Covid-19.

 

Dette kan være:

  • Tiltak som bidrar til økt kapasitet og tilgjengelighet til tjenester for personer som rammes spesielt av Covid-19 situasjonen
  • Samarbeid med andre tjenester for å sikre ivaretakelse av spesielt utsatte grupper
  • Samarbeid med frivillige organisasjoner og/eller sosiale entreprenører
  • Kartlegging av levekårsutfordringer knyttet til Covid-19 situasjonen

Hvordan søker du ?

Utfylt søknad sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken

Søknadsfrist:
25. august 2020
Målgruppe:
NAV-kontor
Ansvarleg:
AVDIR/ FM Sosialseksjonen
Kven kan søke:
NAV-kontor i Oslo og Viken
Rapporteringsfrist:
1. oktober 2021