Tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehager

Søknadsfrist:
30. november 2019 23:59
Målgruppe:
Bydeler, kommuner, barnehageeiere, barnehager og frivillige lag, foreninger og organisasjoner
Ansvarleg:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Kven kan søke:
Bydeler, kommuner, barnehageeiere, barnehager og frivillige lag, foreninger og organisasjoner
Rapporteringsfrist:
21. august 2020 23:59

Vi har fortsatt midler igjen til vanntilvenning og svømmeopplæring for barn i alderen 4-6 år som går i barnehage.

 

 

 

Publisert 22.02.2019

Barnehager, barnehageeiere, frivillige lag, foreninger og organisasjoner kan fortsatt søke om midler for å tilby vanntilvenning og svømmeopplæring for barn i alderen 4-6 år i barnehager for barnehageåret 2019-2020, det vil si fram til 01.08.2020.

Kunnskapsdepartementet tildeler midler for å stimulere bydeler, kommuner, barnehageeiere, barnehager og frivillige lag/organisasjoner til å gjøre en ekstra innsats rettet mot barns svømmeferdigheter. Midlene skal brukes til tiltak som gir barn i barnehage vanntilvenning og svømmeopplæring slik at de blir tryggere i vann.

 

Målgruppe for tiltaket

Målgruppen er barn i alderen 4-6 år i barnehager, bosatt i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold.

 

Hvem kan søke om tilskudd?

Bydeler, kommuner, barnehageeiere, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner kan søke om tilskudd til svømmeopplæring for barn i alderen 4-6 år som går i barnehage.

 

Søknadsfrist for 2019

Frist for å søke om midler er 30. november 2019. Søknader blir behandlet fortløpende og så lenge vi har midler å betale ut til søkere.

 

Tildelingskriterier

  • Det kan kun søkes om tilskudd for ett år om gangen.
  • Det kan søkes om inntil 1 850 kroner per barn.
  • Tilskuddet skal i sin helhet benyttes til aktiviteter relatert til svømmeopplæring av barna.
  • Tilskuddet kan benyttes til å dekke transport til/fra svømmehall. Bydeler, kommuner, barnehageeiere, barnehager og frivillige lag/organisasjonene må selv dekke øvrige kostnader ut over tilskuddet.
  • Tilskuddsmottakerne velger selv hvordan opplæringen organiseres og gjennomføres, men opplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng.  
  • Det er viktig at gutter og jenter får et likeverdig tilbud.
  • I søknaden skal det fremgå hvor svømmeopplæringen skal foregå. Det skal også være en kort beskrivelse av selve opplegget.
  • I søknader som gjelder for både kommunale og private barnehager skal det fremgå tydelig hvor mange kommunale og private barnehager som inngår i søknaden.
  • Midlene må brukes innen 01.08.2020.

 

Oppfølging og kontroll

Tilskuddsmottakerne skal rapportere til Fylkesmannen på hvor mange barn som har gjennomført svømmeopplæringen, fordelt på barn i kommunale og private barnehager. Vi lager en summert oversikt for våre fylker, og rapporterer dette videre til Utdanningsdirektoratet.

Fylkesmannen kan foreta stikkprøvekontroller etter en vurdering av vesentlighet og risiko.

 

Rapporteringsfrist

De som søker om midler nå skal rapportere innen 21.08.2020 på bruk av midlene.

Søknadsfrist:
30. november 2019 23:59
Målgruppe:
Bydeler, kommuner, barnehageeiere, barnehager og frivillige lag, foreninger og organisasjoner
Ansvarleg:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Kven kan søke:
Bydeler, kommuner, barnehageeiere, barnehager og frivillige lag, foreninger og organisasjoner
Rapporteringsfrist:
21. august 2020 23:59