Fylkesberedskapsrådets første møte

11. april ble det første møtet i Fylkesberedskapsrådet for Oslo og Viken gjennomført.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.05.2019

Fylkesberedskapsrådet består av representanter for regionale aktører med ansvar for kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner, ledere fra politiet og øvrige nødetater, Forsvaret, Sivilforsvaret, frivillige organisasjoner, fylkeskommunen og statlige etater med vesentlige beredskapsoppgaver i fylket.

 

Fylkesberedskapsrådet har et årlig møte og innkalles ellers ved behov. Fylkesberedskapsrådets rolle er å:

  • Drøfte relevante samfunnssikkerhets- og beredskapsspørsmål og være en arena for oversikt og gjensidige orienteringer
  • Bidra til et felles risiko- og sårbarhetsbilde og en felles plattform for planlegging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i fylket
  • Være forberedt på å bistå i fylkesmannens samordning av krisehåndtering

 

Følgende saker ble tatt opp på møtet 11. april:

  • Samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet hos Fylkesmannen i Oslo og Viken
  • Kort presentasjon om egen rolle i fylkesberedskapsrådet og egen sektors samhandling i Oslo og Viken ved representant fra Politiet, Heimevernsdistriktene og Sivilforsvarsdistriktene
  • Det nasjonale risikobildet 2019 - presentasjon av DSBs analyser av krisescenarioer 2019
  • Risikobildet i Oslo og Oslo kommunes strategier for forebygging og beredskap
  • Orientering om Øvelse Oslofjord 2019