Fortsatt høy planleggingsaktivitet

Oslo og kommunene i Viken sender mange arealplaner og dispensasjonssøknader på høring. Statistikken for Fylkesmannens (nå Statsforvalterens) uttalelser i 2020 viser fortsatt høy aktivitet.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.02.2021

Fylkesmannen i Oslo og Viken (nå Statsforvalteren) har i 2020 gitt innspill til en rekke saker, ved oppstart av planarbeid og uttalelser til konkrete planforslag. I tillegg gir vi uttalelser til mange dispensasjonssøknader.

Tallene for 2020 er i det store og hele ganske sammenlignbare med tallene fra 2019, men med en liten nedgang i plansaker. Antallet dispensasjonssøknader vi har uttalt oss til har imidlertid økt. I 2020 ble det også gitt mange uttalelser til kommunenes planstrategier. Disse skal vedtas av kommune-/bystyret senest et år etter konstituering av kommune-/bystyret.

Tallenes tale

I 2020 har vi sendt høringsuttalelser til 432* reguleringsplanforslag. Det ble fremmet innsigelse til 28 av planforslagene fra Fylkesmannen. I tillegg har vi skrevet 429 innspill til varslet oppstart av reguleringsplaner.

Når det gjelder kommuneplaner og kommunedelplaner har vi uttalt oss til 35 planforslag, og fremmet innsigelse til 9 av disse. Vi har også skrevet 30 innspill til oppstart av slike planer. Fylkesmannen uttalte seg til 1218 dispensasjonssøknader, og påklaget 20 kommunale dispensasjonsvedtak i 2020.

Samordne andre etater

Vi har også i oppdrag å samordne andre statlige etaters innsigelser. I 2020 ble det sendt 49 brev til kommunene med andre statlige etaters innsigelser. Statsforvalteren skal i denne rollen vurdere innsigelsene og gi en samlet uttalelse til kommunen, der det tas stilling til hvilke statlige innsigelser som skal fremmes. Statsforvalteren kan, innenfor gitte rammer fra departementet, vurdere å avskjære innsigelser. Ingen innsigelser ble avskåret i 2020.

Det er klima- og planseksjonen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken som har hovedansvaret for å avgi uttalelser til plan- og dispensasjonssaker. Seksjonen ligger i klima- og miljøvernavdelingen, og samarbeider med naturforvaltnings- og forurensningsseksjonene i avdelingen. De andre fagavdelingene, som eksempelvis landbruksavdelingen, helseavdelingen og stab for samordning, beredskap og prosjekt har også ansvar for å bidra med innspill til uttalelsene.

*) Inkludert i tallet er også forslag om å endre reguleringsplaner.

 

blobid0.png

Figur 1. Viser for årene 2019 og 2020 antallet uttalelser fra Fylkesmannen i Oslo og Viken, til reguleringsplaner og kommune-/kommunedelplaner fordelt på innspill (ved varsel om oppstart), uttalelser og innsigelser til planforslag.

blobid1.png

Figur 2. Viser for årene 2019 og 2020 antallet uttalelser til dispensasjonssøknader og antallet kommunale dispensasjonsvedtak som er påklaget av Fylkesmannen i Oslo og Viken.

 

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.