Samfunnssikkerhet- og beredskapsstaben

Direktør/fylkesberedskapssjef Christine Huseby Torjussen leder staben som har hovedkontor i Moss.

Publisert 01.01.2021, Sist endra 04.01.2021

Staben skal bidra til samordning med øvrige statsetater og samordning overfor kommunene. Staben har ansvar for å løse Statsforvalterens oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet innen samfunnssikkerhet og beredskap.

Organisering

Staben har 15 ansatte. Faggruppen innen samfunnssikkerhet og beredskap består av 10 ansatte. 11 av stabens medarbeidere har kontor i Moss, og fire medarbeidere har kontor i Drammen.

Oppgaver og ansvar

Staben samordner Statsforvalterens overordnede formidlingen av statlig politikk til kommunene og dialogen med øvrige statsetater innen vårt ansvarsområder. Staben koordinerer utvalgte prosjekt og fellesoppdrag, samt utviklingen av embetets bruk av geografiske informasjonssystemer (GIS). 

Oppdraget innen samfunnssikkerhet og beredskap omhandler regional samordning gjennom fylkesberedskapsrådet, sivilt-militært samarbeid, deltakelse i politiets lokale redningsledelse og utarbeidelse av regional risiko- og sårbarhetsanalyse. Veiledning, øvelser, tilsyn og videreformidling av varsler overfor kommunene er kjerneoppgaver innen samfunnssikkerhet og beredskap.