Klima- og miljøvernavdelingen

Avdelingsdirektør Gunhild Dalaker Tuseth leder avdelingen som har hovedkontor i Drammen.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 01.01.2021

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til bevaring av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Organisering


Avdelingen har ca. 75 ansatte og er organisert i 5 seksjoner: seksjon for klima og plan (Drammen), seksjon for industri, forurensning og avfall (Oslo), seksjon for vannmiljø og forurensning (Drammen), seksjon for naturforvaltning – skog og fjell (Drammen) og seksjon for naturforvaltning – lavland og kyst (Moss).

Oppgaver og ansvar

Klima- og miljøvernavdelingen har ansvar for å følge opp at nasjonal klima- og miljøpolitikk iverksettes i fylkene, ha oversikt over miljøtilstanden i vårt område, og bidra til at dette utvikler seg i en klima- og miljøvennlig retning.

Gjennom planarbeidet som er lagt til avdelingen, skal vi ivareta nasjonale og regionale interesser i planleggingen. Vi gir innspill og uttalelser til alle kommunale plansaker etter plan- og bygningsloven og gir uttalelser til dispensasjonssøknader i saker der Statsforvalterens ansvarsområder er berørt. 

Vi formidler informasjon og kunnskap til kommunene om klimaendringene, klimatilpasning og klimatiltak, slik at kommunene kan redusere sine klimautslipp og tilpasse seg et klima i endring. Vi følger også opp byvekstavtalene. 

På forurensningsområdet behandler vi konsesjoner etter forurensningsloven og utøver tilsyn med virksomhetene innenfor ulike landbaserte bransjer som for eksempel avfallshåndtering, grunnforurensning, pukk og steinindustri. 

Vi har ansvaret for verneområdeforvaltning og truede arter og naturtyper. Vi har oppgaver i forvaltning og skjøtsel og i forhold til nytt vern. Avdelingen forvalter også mange tilskuddsordninger, gir råd og veiledning til innbyggere, kommuner og virksomheter. Vi jobber også med å sikre en helhetlig vannforvaltning, herunder god vannkvalitet og ivareta sårbare og trua arter i vann.